DE GEWESTELIJKE STRATEGIE VOOR ECONOMISCHE TRANSITIE: EEN VERNIEUWEND TRANSFORMATIEPLAN VOOR DE BRUSSELSE ECONOMIE?

13/12/2021 | DE GEWESTELIJKE STRATEGIE VOOR ECONOMISCHE TRANSITIE: EEN VERNIEUWEND TRANSFORMATIEPLAN VOOR DE BRUSSELSE ECONOMIE? |

We haalden het enkele maanden geleden al aan in een artikel gewijd aan het verschil tussen de economische transitie en de circulaire economie en gingen er vervolgens dieper op in tijdens de Week van de Economische Transitie: in de coulissen van het Gewest worden grote veranderingen op economisch vlak voorbereid. Sinds het begin van de legislatuur en ondanks de gezondheidscrisis luidt het devies in het Gewest: economische transitie!

DE GSET, wat is dat?

De GSET bouwt dan wel verder op de verwezenlijkingen van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE), maar ze onderscheidt zich ervan door haar ambitie en haar draagwijdte. Terwijl het eerste programma specifiek gericht was op de ondersteuning van ondernemers die aan circulaire economie deden, vormt de strategie een globaal actieplan voor de transformatie van de economie, dat alle actoren en sectoren van het gewest wil betrekken.

DE GSET steunt daarvoor op twee grote principes:

De strategie Go4Brussels 2030 gaat een sterk engagement aan tegenover de bedrijven: “De regering wil dat tegen 2030 alleen nog maar de sociaal en ecologisch voorbeeldige economische modellen in aanmerking komen voor overheidssteun vanwege het gewest.

De drijfveer van de GSET is bedrijven daarin begeleiden, en de strategie wil daarbij inclusief zijn. Het gaat niet om een ogenblikkelijke maar om een geleidelijke transitie, met maatregelen gaande van een bedrijf op weg helpen met ecologisch beheer tot het volledig omgooien van een bedrijfsmodel.

De strategie zal dus dienen om enerzijds alle economische instrumenten van het gewest te heroriënteren naar die ambitie en anderzijds de transitie van de bedrijven te vergemakkelijken.

Doelstellingen

Formeler worden de 4 grote doelstellingen van de transitie van de Brusselse economie als volgt geformuleerd:

Thema’s

De strategie wordt georganiseerd in 10 luiken:

  1. Begeleiding van bedrijven: er wordt een geheel van begeleidingssystemen ingevoerd om de transitie van de bedrijven te bevorderen via de ontwikkeling van aangepaste instrumenten, de versterking van de steun aan de bedrijven die een transitie doormaken en de opvolging van de vooruitgang van de bedrijven.
  2. Economische instrumenten: de strategie voorziet in de aanpassing en de versterking van het financieringsaanbod voor bedrijven die de stap zetten om aan te sluiten bij de economische transitie.
  3. Lokale productie, logistiek en toegang tot hulpbronnen: er wordt gewerkt rond de productie, de logistiek, de hulpbronnen en de regelgeving om de transitie van de productieactiviteiten te vergemakkelijken.
  4. Duurzame en vernieuwende overheidsopdrachten: een luik van de GSET is gewijd aan de transformatie van de praktijken in het kader van overheidsopdrachten. Die kunnen de economie beïnvloeden en bedrijven met een voorbeeldfunctie ondersteunen.
  5. Digitalisering: de GSET vergemakkelijkt de digitalisering van alle economische actoren van het gewest om iedereen gelijke toegang te bieden tot de markt. Het moet gaan om een beredeneerde digitalisering door de voorkeur te geven aan collectieve acties en open source.
  6. Innovation journey: de GSET zal innovatie ondersteunen in de voor haar prioritaire domeinen, namelijk de circulaire economie, de digitale wereld en de sociale innovatie.
  7. Handel: het aan de handel gewijde deel van de GSET zal draaien om de democratisering van het circulaire en duurzame aanbod en het creëren van een vraag.
  8. Sociaal en democratisch ondernemerschap en democratisering van de bedrijven: de GSET ondersteunt ondernemerschap met een sociaal aspect, en de transformatie van de bestuursvormen in bedrijven naar meer horizontaliteit.
  9. GoodFood: de strategie voorziet in begeleiding en financiering specifiek voor de transformatie van de activiteiten van Brusselse handelaars in de voedingssector.
  10. Buitenlandse handel: het laatste luik van de GSET zal draaien rond handel met de buitenwereld (export en import) en de uitstraling van het gewest als een duurzame transitieregio die een voorbeeldfunctie vervult.

Nadat deze 10 thema’s door de gewestelijke regering werden vastgelegd, hebben werkgroepen sinds het begin van 2021 grondig gewerkt aan de ontwikkeling en de planning. De 4 gewestelijke besturen die bij de strategie betrokken zijn (Leefmilieu Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid, hub.brussels en Innoviris), hebben die werkgroepen gevormd en er invulling aan gegeven, samen met expertengroepen, bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij de thema’s, en met de sociale partners, vanuit een inspanning om de strategie collectief vorm te geven.

De werkgroepen zijn hun dossiers momenteel aan het afronden.  De regering zal de strategie tegen eind maart 2022 aannemen.

Zin om meer te weten te komen over de uitwerking van de strategie en over de verschillende thema’s? Raadpleeg de presentatie die de bij de strategie betrokken besturen hierover gaven tijdens het symposium ‘De economie van de toekomst’ op 23 november op deze link.

Het vervolg van het GSET-avontuur kunt u ontdekken zodra de strategie volgende lente is aangenomen. Er zullen tal van evenementen georganiseerd worden om de precieze maatregelen van de strategie voor te stellen en om alle gewestelijke actoren de kans te geven om deel te nemen aan de gewestelijke transitie.

Samen geven we vorm aan de gewestelijke economie van de toekomst! 

Zin om het nieuws in verband met de GSET te volgen? Abonneer u op de mailinglist van de transitie: https://www.economictransition.brussels/contact