Toegankelijkheidsverklaring van een website beheerd door Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel verbindt zich ertoe deze website toegankelijk te maken in overeenstemming met de ordonnantie inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten.

Deze toegankelijkheidsverklaring gaat over de site van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie, ook GPCE genoemd: www.circulareconomy.brussels.

Door leefmilieu Brussel genomen maatregelen in verband met de toegankelijkheid van al zijn websites en webapplicaties

Mate van conformiteit op basis van de richtlijnen van de WCAG 2.1 niveau AA: niet-conform.

Effectieve evaluatiemethode van de conformiteit van de website: een zelfevaluatie uitgevoerd door Leefmilieu Brussel met de hulp van de technische dienstverlener die instaat voor de ontwikkeling van het platform.

Belangrijke opmerking

Leefmilieu Brussel heeft besloten om de site van het GPCE niet toegankelijk te maken aangezien die binnenkort gearchiveerd wordt en tegen 2021 vervangen wordt door een site conform de richtlijnen van de WCAG 2.1 niveau AA.

Niet-toegankelijke content:

De site voldoet in zijn geheel niet aan de richtlijnen van de WCAG 2.1 niveau AA.

Zelfs al is een gedeelte van het platform bruikbaar met behulp van het toetsenbord, dan nog zijn de pagina’s niet toegankelijk gemaakt.

De code heeft een eigen en logische structuur maar een deel van de semantiek zou ontoegankelijk kunnen zijn. De code laat in theorie toe dat tabellen begrijpelijk zijn wanneer ze lineair gelezen worden. Door hun complexiteit zouden de tabellen minder vlot leesbaar kunnen zijn. 

Bepaalde achtergrondafbeeldingen die niet gewijzigd kunnen worden staan tussen <span>-tags en zouden niet-toegankelijk kunnen zijn.  In het algemeen ontbreekt het bij de afbeeldingen en het ontwerp aan contrast en ze voldoen niet aan de toegankelijkheidsnormen.

Het merendeel van de pagina’s maakt gebruik van kleuren die de leesbaarheid verminderen.

De pdf’s en andere documentatie zijn niet beschikbaar in een HTML-versie.

De video’s en andere multimediatools zijn niet toegankelijk.

De formulieren voldoen niet aan de richtlijnen van de WCAG.

Om veiligheidsredenen verlopen de sessies na een bepaalde periode van inactiviteit. De activiteit wordt dus beperkt door een tijdsbegrenzing.

Datum van de opstelling van de niet-toegankelijkheidsverklaring: 15/11/2020

Feedback en contactgegevens

U kunt zich per mail richten aan info@circulareconomy.brussels met vragen of voor informatie over de toegankelijkheid van de website.