Be Circular

FAQ

Geschiktheid van de aanvrager:

Kan ik van statuut veranderen nadat ik mijn kandidatuur voor Be Circular heb ingediend?

Nee. Het is belangrijk dat het statuut van uw onderneming stabiel is op het ogenblik dat u uw kandidatuur indient.

Mag ik mij kandidaat stellen voor de projectoproep als ik geen ondernemingsnummer heb?

Nee. Een ondernemingsnummer hebben op de uiterste datum van indiening van de kandidaturen (19/06/2020) is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de projectoproep.

Deze termijn kan echter uitzonderlijk voor de editie van 2020 worden verlengd tot 20/08/2020 indien u moeilijkheden zou ondervinden om een ondernemingsnummer te krijgen door de COVID-19-crisis.

Breng ons op de hoogte van uw nieuwe nummer door ons een e-mail te sturen naar projeteconomie@sprb.brussels (tot 20/08/2020), met bijvoeging van de volgende documenten :

– een kopie van de statuten

– bewijs van inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Mag ik mij kandidaat stellen voor de projectoproep als zelfstandige in hoofd- of bijberoep?

Ja. Als u een ondernemingsnummer hebt, kunt u zich kandidaat stellen voor de projectoproep als zelfstandige natuurlijke persoon in hoofd- of bijberoep.

Mag ik mij kandidaat stellen voor de projectoproep als ik een ‘SMART’-statuut heb of als ik in een activiteitencoöperatie zit?

Nee. Een onderneming met een ‘SMART-statuut’ of een ‘activiteitencoöperatie’ heeft geen ondernemingsnummer. Enkel de structuur waarin u zich bevindt mag een project indienen en kan de subsidie ontvangen.

Een ondernemingsnummer hebben op de uiterste datum van indiening van de kandidaturen (19/06/2020) is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de projectoproep.

Deze termijn kan echter uitzonderlijk voor de editie van 2020 worden verlengd tot 20/08/2020 indien u moeilijkheden zou ondervinden om een ondernemingsnummer te krijgen door de COVID-19-crisis.

Breng ons op de hoogte van uw nieuwe nummer door ons een e-mail te sturen naar projeteconomie@sprb.brussels (tot 20/08/2020), met bijvoeging van de volgende documenten :

– een kopie van de statuten

– bewijs van inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Mag ik mij kandidaat stellen voor de projectoproep als mijn project wordt uitgevoerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maar mijn maatschappelijke zetel zich buiten het Gewest bevindt?

Ja. Op voorwaarde dat uw onderneming een bedrijfszetel heeft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en dat uw project wel degelijk wordt uitgevoerd op het grondgebied van het Gewest.

Mag ik mij kandidaat stellen voor de projectoproep als mijn onderneming net is opgericht of omgekeerd als ze reeds verscheidene jaren bestaat? Komt de grootte van mijn onderneming in aanmerking?

Ja. De bestaansduur of de grootte van uw onderneming worden niet in aanmerking genomen, behalve in twee gevallen:

 • Voor een project in de categorie ‘ScaleUp’ moet uw onderneming minstens drie jaar bestaan (twee afgesloten boekjaren) en een bedrijfsresultaat kunnen voorleggen van ≥ 0,
 • Voor een project in de categorie ‘Transitie’ moet uw onderneming meer dan 10 VTE’s tewerkstellen en een omzet of een jaarlijks balanstotaal kunnen voorleggen van > 2 miljoen euro.

Mag ik mij kandidaat stellen voor de projectoproep als ik al laureaat ben van een vorige editie?

Ja. Laureaten van vorige edities mogen een project indienen:

 • in de categorie ‘Lancering’ of ‘Circulaire werven’, wanneer het gaat om een nieuw project (een ander project dan het project dat al werd gefinancierd door de projectoproep),
 • in de categorie ‘ScaleUp’ voor de schaalvergroting van een project.

Mag ik mij kandidaat stellen voor de projectoproep met een partnerschap als een van mijn partners niet voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen (bijvoorbeeld: mijn partner heeft geen bedrijfszetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)?

Ja. Partners die niet voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen, mogen evenwel geen subsidie van de projectoproep vragen. In punt 5 van deel 1 van het aanvraagformulier kunnen de partners van het project worden geïdentificeerd en kan worden aangegeven of zij al dan niet een subsidie vragen.

Mag ik mij kandidaat stellen voor de projectoproep als ik al andere overheidssubsidies heb ontvangen?

Als u in de loop van de voorbije drie jaar al overheidssubsidies hebt ontvangen, moet u nagaan of het om ‘de-minimissteun’ gaat. Met andere woorden: indien het bedrag van de gevraagde subsidie in het kader van Be Circular ervoor zorgt dat het bedrag van de ‘de-minimissteun’ hoger komt te liggen dan 200.000 euro over een periode van drie fiscale begrotingsjaren, kan de facultatieve subsidie niet worden toegekend in het kader van de projectoproep.
Om de naleving van dit plafond na te gaan, moet iedere kandidaat van de projectoproep een verklaring op eer opstellen over de eventuele ‘de-minimissteun’ die hij heeft ontvangen tijdens de betrokken periode. De toegekende bedragen zullen eventueel in verhouding verminderd worden.

Als het kandidaatsdossier wordt ingediend door een vzw, moet deze dan opgericht zijn met een authentieke notariële akte of volstaat een onderhandse akte?

Volgens de wettelijke bepalingen betreffende de oprichting van een vzw, kunnen de statuten van de vzw opgesteld zijn met een onderhandse akte of een authentieke akte. De akte moet vervolgens worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank op de plaats waar de maatschappelijke zetel van de vzw is gevestigd en worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Geschiktheid van het project:

Mag ik me kandidaat stellen voor de projectoproep als mijn project zich nog in de fase van de haalbaarheidsstudie of van onderzoek en ontwikkeling bevindt?

De projectoproep Be Circular financiert enkel commercialiseringsprojecten en geen onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (zij kunnen subsidies ontvangen van het Innovatieagentschap Innoviris.brussels). Een onderzoeks- en ontwikkelingsproject is een project waarvan de voorstudiefase langer dan zes maanden duurt vooraleer het aangeboden product of

de aangeboden dienst op de markt wordt gebracht.

Mag ik mijn project dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt uitgevoerd indienen als mijn maatschappelijke zetel zich niet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindt?

Ja, maar op voorwaarde dat uw onderneming een bedrijfszetel heeft op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en dat uw project wel degelijk wordt uitgevoerd op het grondgebied van het Gewest.

Mag ik mij kandidaat stellen voor de projectoproep als mijn project al verscheidene jaren bestaat?

Alle categorieën van de projectoproep Be Circular (uitgezonderd de categorie ‘ScaleUp’) financieren nieuwe projecten, die niet opgestart mogen zijn voor de lanceringsdatum van de projectoproep (d.w.z. 20/02/2020). De categorie ‘ScaleUp’ kan bestaande projecten financieren voor hun schaalvergroting.

Mag ik als consultant een project indienen dat de definitie van een nieuw economisch model voor een specifieke stroom of sector begeleidt?

Nee. Het is niet de bedoeling van Be Circular om de begeleiding te ondersteunen, maar wel de bedrijven zelf bij de lancering van hun projecten of hun transitie. Begeleidingsprojecten worden bovendien gefinancierd in projectoproepen die worden georganiseerd door Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Mag ik me kandidaat stellen voor de projectoproep met een project om burgers op te leiden of te sensibiliseren rond de circulaire economie?

Nee. Ter herinnering: de bedoeling van Be Circular is innovatieve en meer circulaire economische activiteiten stimuleren. Hoewel de verandering in de manier van consumeren en de sensibilisering van het grote publiek belangrijke elementen zijn, maken zij geen deel uit van deze projectoproep. Deze elementen kunnen echter worden gesubsidieerd door andere projectoproepen van Leefmilieu Brussel.

Mag ik mij kandidaat stellen voor de projectoproep als mijn project al tijdens een vorige editie werd gefinancierd?

Ja. Laureaten van vorige edities mogen een project indienen:

 • in de categorie ‘Lancering’ of ‘Circulaire werven’, wanneer het gaat om een nieuw project (een ander project dan het project dat al werd gefinancierd door de projectoproep),
 • in de categorie ‘ScaleUp’, wanneer het gaat om een schaalvergroting van het project.

Mag ik als projectdrager twee verschillende projecten indienen in twee verschillende categorieën van de projectoproep?

Er zijn slechts twee gevallen waarin we twee verschillende projecten ingediend door eenzelfde projectdrager kunnen aanvaarden:

 • een project ingediend in de categorie ‘Lancering’ + een ander project ingediend in de categorie ‘Circulaire werven’,
 • een project ingediend in de categorie ‘Lancering’ + een ander project ingediend in de categorie ‘ScaleUp’.

Ik heb verschillende ideeën voor een project, moet ik ze in verschillende projecten opsplitsen of in één project samenbrengen?

Wij raden u aan om een goed afgelijnd project voor te stellen in plaats van verschillende minder uitgewerkte ideeën. Als uw project meerdere aspecten bevat die elkaar aanvullen, zorg er dan voor dat u ze allemaal kunt dragen. Het dossier wordt in zijn geheel beoordeeld en moet dus volledig worden uitgevoerd.

Partnerschap:

Kan een partner in het geval van een partnerschap een leverancier of onderaannemer in het project zijn?

Wij beschouwen partnerschappen als geschikt wanneer ze relevant en nodig zijn voor de uitvoering van het project. Het kan inderdaad gaan om een leverancier of onderaannemer die een deel van het project op zich neemt.  U dient uitleg te geven over het partnerschap in punt 5 van deel 1 van het aanvraagformulier. In dat formulier kunt u ook vermelden of de partneronderneming ook een subsidie vraagt voor de uitvoering van de activiteiten die gepland zijn in het kader van het project.  Opgelet: partners die een subsidie aanvragen, moeten eveneens de voorwaarden voor het in aanmerking komen van het project naleven.

Welke regels zijn bij een partnerschap van toepassing op de partners van het project?

Alle dragers van een project in partnerschap moeten voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen van de projectoproep om een subsidie aan te vragen (bijvoorbeeld: zij moeten hun bedrijfszetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben). Als een van de partners van een project niet aan deze voorwaarden voldoet, kan hij deelnemen aan het project, maar mag hij geen subsidieaanvraag voor Be Circular indienen. In punt 5 van deel 1 van het aanvraagformulier kunnen de partners van het project worden geïdentificeerd en kan worden aangegeven of zij al dan niet een subsidie vragen.

Is het subsidieplafond in het geval van een partnerschap van toepassing op het project of op elke afzonderlijke partner?

De subsidie van Be Circular is beperkt per project. Dat plafond verschilt naargelang de categorieën (30.000 euro; 80.000 euro; 200.000 euro). Met andere woorden: bij een partnerschap moet de subsidie worden verdeeld tussen de coördinator en zijn partners, binnen de beperkingen van het plafond. Bovendien moet het budget van iedere partner de tussenplafonds naleven (per type kosten, bijvoorbeeld 60.000 euro per VTE of plafond van de directe kosten).

Mag ik in het geval van een partnerschap een project met internationale partners indienen?

Ja, maar uw partners die niet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn, hebben geen recht op financiering van Be Circular. Iedere partner die een deel van de financiering wenst aan te vragen, moet verplicht gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Zelfs als uw partners niet worden gefinancierd, kunt u uw partnernetwerk wel in uw dossier belichten om uw kandidatuur kracht bij te zetten.

Mag ik in het geval van een partnerschap een partner zijn die wordt gefinancierd in verschillende voor de projectoproep ingediende projecten?

Ja.

Hoe wordt in het geval van een partnerschap de verhoging van 10% berekend die wordt toegekend aan sociale ondernemingen en coöperaties?

Deze verhoging wordt geval per geval bestudeerd en wordt ‘toegevoegd’ aan de subsidie van de betrokken partner, zelfs als dat betekent dat het plafond per project wordt overschreden. Stel uw budget dus op samen met de verschillende partners en respecteer daarbij het subsidieplafond voor het project: de partner die wordt erkend als ‘sociale onderneming’ of nieuw opgerichte coöperatie krijgt dus rechtstreeks een verhoging van de subsidie die hem wordt toegekend.

Hoe wordt de subsidie administratief beheerd in het geval van een partnerschap?

Bij een partnerschap ontvangt iedere partner een eigen subsidie, ondertekent hij een overeenkomst en moet hij het gebruik van de subsidie na het einde van het project rechtvaardigen. Iedere partner moet dus een dossier met financiële bewijsstukken indienen. De opvolging/evaluatie van het project wordt daarentegen aangestuurd door de coördinator van het project. Deze moet voor alle partners samen het analyse- en het becijferd verslag indienen aan het einde van het project.

Termijnen voor de projectoproep

Waarom is er zo veel tijd tussen het indienen van mijn kandidatuur en de bekendmaking van de laureaten?

Na de ontvangst van de kandidaatsdossiers komt een jury samen om alle projecten te beoordelen op basis van de criteria om in aanmerking te komen en de selectiecriteria. Op basis van de rangschikking van de jury en afhankelijk van het beschikbare budget, worden het verslag van de jury en de lijst met laureaten overgemaakt aan de kandidaten en aan de Voogdijministers.

De winnende projecten doorlopen vervolgens verschillende validatiefasen vóór de officiële beslissing over de toekenning van de subsidie:

 • ze worden voorgelegd aan de Inspectie van Financiën, die de financiële gezondheid van de voorgedragen ondernemingen en de financiële geloofwaardigheid van het project verifieert,
 • ze worden voorgelegd aan de minister van Begroting, die nagaat of de gevraagde enveloppe voor de subsidies van de laureaten van de projectoproep overeenstemt met het budget van het BHG,
 • de selectie wordt vervolgens voorgelegd aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Na de goedkeuring door de regering wordt de selectie officieel meegedeeld.

Wanneer kan ik met mijn project beginnen?

De meeste projecten gaan van start na de ontvangst van de officiële kennisgeving van de beslissing, in het begin van het jaar dat volgt op de kandidatuur.

U hebt echter de mogelijkheid om uw project op te starten vanaf de datum van de lancering van de projectoproep (20/02/2020). Als u wordt geselecteerd, kunnen uw uitgaven vanaf die datum in aanmerking komen indien er een expliciet noodzakelijk verband is met het geselecteerde project. Opgelet: als u uw project start vóór de officiële bekendmaking van de resultaten van de projectoproep (die waarschijnlijk in december 2020 zal plaatsvinden), bent u niet zeker dat u de subsidie zult ontvangen en werkt u dus op eigen risico.

Hoe houdt de planning van de projectoproep rekening met de COVID-19-crisis?

Om het hoofd te bieden aan de eventuele obstakels en vertragingen waarmee u als gevolg van de COVID-19-crisis wordt geconfronteerd, heeft het Gewest een aantal uitzonderlijke maatregelen genomen:

 • De einddatum voor het indienen van kandidaturen werd uitgesteld tot 19/06/2020 (middag) om u meer tijd te geven om uw dossier samen te stellen. Dat betekent dat de jurybeoordeling wordt uitgesteld naar september en dat de eindbeslissing over de laureaten van de editie 2020 eind december 2020 zal worden aangekondigd.
 • De agenda van de informatie- en begeleidingsactiviteiten werd herzien. We hebben een helpdesk opgericht en een FAQ opgesteld. Daarnaast hebben we bijkomende pitchsessies en telefoonpermanenties gepland. Alle informatie over deze activiteiten vindt u op de volgende pagina: https://www.circulareconomy.brussels/edition-2020/?lang=nl
 • De deadline om een ondernemingsnummer te bezorgen, werd verlengd tot 20/08/2020 indien u als gevolg van de gezondheidscrisis moeilijkheden zou ondervinden om een ondernemingsnummer te verkrijgen.

Wij zijn ons bewust van de liquiditeitsproblemen die deze gezondheidscrisis veroorzaakt. Daarom hebben wij het financieringspercentage voor uw directe en investeringskosten opgetrokken van 50 naar 70%. Opgelet: de vastgelegde plafonds voor deze types uitgaven en het totaalplafond van de subsidie voor het project (30.000 euro; 80.000 euro of 200.000 euro naargelang de categorieën) blijven van toepassing. De subsidie voor de personeelskosten blijft beperkt tot 60.000 euro per VTE.

Wanneer ontvang ik de eerste schijf van de subsidie?

De termijn voor de indiening van kandidaturen werd vanwege de COVID-19-crisis verlengd tot 19 juni. Daardoor zal de bekendmaking van de laureaten pas plaatsvinden in december 2020. Wij nemen daarna contact met u op om een subsidieovereenkomst te ondertekenen. Vervolgens ontvangt u de eerste schijf van de subsidie.

Indiening van kandidaturen op het Be Circular platform:

Hoe moet ik mijn dossier van kandidaatstelling indienen?

Om alle in te vullen documenten om u kandidaat te stellen voor de projectoproep te kunnen downloaden, dient u een profiel aan te maken op het platform van de projectoproep https://www.mycirculareconomy.brussels/ (als u nog niet over alle gegevens beschikt om uw account aan te maken, kunt u de documenten eveneens downloaden op de website van de projectoproep https://www.circulareconomy.brussels/edition-2020/?lang=nl). Kies de categorie waarvoor u zich kandidaat wenst te stellen om toegang te krijgen tot alle nodige documenten voor die categorie. Zodra u alle documenten hebt ingevuld, kunt u ze uploaden via het platform en uw dossier valideren via de daartoe voorziene knop. U ontvangt een bevestigingsmail. Ondervindt u moeilijkheden? Aarzel dan niet om gebruik te maken van de technische helpdesk (logo) die bereikbaar is via het elektronische platform.

Kan ik het aanvraagformulier en de bijlagen downloaden zonder me te registreren op het elektronische platform mycirculareconomy.brussels?

Ja. Alle documenten die nodig zijn om een kandidatuur in te dienen, kunnen ook worden gedownload op de pagina van de projectoproep https://www.circulareconomy.brussels/edition-2020/?lang=nl.

Mag ik mijn aanvraagformulier in het Engels invullen?

Nee. De formulieren moeten worden ingevuld in het Nederlands of het Frans, de twee officiële talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hoe kan ik de gegevens die ik heb ingevoerd bij het aanmaken van mijn account op het elektronische platform mycirculareconomy.brussels wijzigen?

Neem contact op met de technische helpdesk door te klikken op het blauwe logo op het platform.

Waar vind ik de informatie over de ‘normale activiteiten’, het ‘maatschappelijk doel’ enz. die worden gevraagd in deel 1 van het aanvraagformulier?

U vindt deze informatie in uw statuten.

Partnerschappen: welke documenten moeten worden ingediend voor een project waarbij meerdere partners een subsidie vragen?

Een project waarbij er een partnerschap is tussen verschillende spelers, moet een projectcoördinator aanduiden. Die wordt dan de referentieonderneming voor de contacten tussen de administratie en de partners. De coördinator moet slechts één aanvraagformulier voor het project indienen. Op het formulier moeten de andere partners van het project duidelijk worden vermeld en moet worden verduidelijkt of zij een subsidie vragen (zie punt 5, deel 1 van het formulier).  Voor het project moet slechts één tabel ‘Bijlage Budget RH’ worden ingediend, maar de tabbladen moeten worden ingevuld voor alle partners (een becijferd verslag voor het volledige project, een budgettabblad per partner, een tabel ‘Overheidssteun’ per partner).

Kan ik hulp of begeleiding krijgen bij het invullen van het aanvraagformulier en de bijlagen ervan?

U kunt al uw vragen schriftelijk stellen aan de helpdesk ‘Projecten’. De link naar de helpdesk vindt u op het kandidatuurplatform.

Brussel Economie en Werkgelegenheid zorgt eveneens voor een telefoonpermanentie (02 800 34 88) tussen 9 en 12 uur op de vijf woensdagen vóór de afsluiting van de projectoproep (20/05 – 27/05 – 03/06 – 10/06 – 17/06). U kunt er terecht met al uw vragen over het invullen van het dossier (uitgezonderd vragen over het financiële plan, die u schriftelijk aan de helpdesk moet overmaken).

Mag ik een samenvatting van één pagina over ons projectidee doorsturen zodat u me feedback kunt geven over mijn project?

Nee. We geven u evenwel de mogelijkheid om uw project te pitchen voor experts. Dat kan op een van de twee volgende data:

 • 23 april tussen 17 en 21 uur (inschrijven kan tot 15 april)
 • 25 mei tussen 17 en 21 uur (inschrijven kan tot 15 mei)

 

Maak zeker van deze gelegenheid gebruik en schrijf u in! https://www.circulareconomy.brussels/pitching-sessie-projectoproep-2020-editie/?lang=nl

Vragen met betrekking tot het budget:

Hoe vul ik het budgettabblad van de bijlage ‘Budget-HR’ in?

De bijlage over het budget moet ervoor zorgen dat wij begrijpen hoe u de subsidie zult gebruiken binnen de betreffende periode (12 of 24 maanden, naargelang de categorie).

 • De kolom ‘Totale projectuitgaven’: bevat alle uitgaven die nodig zijn voor de uitvoering van het project binnen deze periode. Sommige van deze uitgaven worden mogelijk niet door de subsidie gedekt, maar zijn nuttig om te vermelden voor een goed begrip van uw project.
 • De kolom ‘Uitgaven waarvoor een subsidie wordt aangevraagd’: bevat de uitgaven waarvoor u een subsidie aanvraagt (hetzij een deel van de uitgaven die bij ‘Totale projectuitgaven’ zijn vermeld, hetzij alle uitgaven).
 • De kolom ‘Totale subsidieerbare uitgaven’: deze laatste kolom bevat alle uitgaven waarvoor een subsidie wordt aangevraagd met toepassing van de subsidiepercentages (70% voor directe kosten en investeringen; 100% voor personeelskosten tot een maximum van 60.000 euro per VTE). Het totaal van deze kosten per uitgaventype is beperkt tot de tussenplafonds en uiteindelijk tot het totale plafond per categorie.

In welk geval moet ik bij de personeelskosten het vak ‘Zelfstandige projectdrager in de hoedanigheid van natuurlijk persoon (ZNP)’ invullen?

De categorie ‘ZNP’ heeft betrekking op het geval waarin het project wordt gedragen door een zelfstandige in de hoedanigheid van natuurlijke persoon, en niet door een onderneming. In dit geval vraagt de zelfstandige een subsidie aan met zijn persoonlijke ondernemingsnummer om zo zijn project alleen of in een partnerschap te dragen. Het plafond bedraagt in dit geval eveneens 60.000 euro/VTE/jaar, wat overeenkomt met 300 euro/persoon/dag.

Dit vakje betreft dus niet de bedrijfsleiders: wanneer het project wordt gedragen door een onderneming (vzw, bv of andere) aanvaarden we ook personeelskosten voor de bedrijfsleiders van die structuren, die vaak het statuut van zelfstandige hebben. Zij worden dus gelijkgesteld met personeel (en horen dus thuis in het vak van het budget ‘Voor het project ingezette VTE’s” of ‘Aan het project toegewezen VTE’s’):

 • indien een vergoeding voorzien is voor de bedrijfsleiders in het kader van de statuten van de vennootschap,
 • of indien de algemene vergadering van de onderneming beslist om de bedrijfsleiders te vergoeden,
 • of indien er een ‘opdrachtencontract’ wordt opgesteld tussen de onderneming en de bedrijfsleider waarin een vergoeding wordt voorzien voor de bedrijfsleider in het kader van bepaalde taken of opdrachten.

Wat is het verschil tussen het financiële plan en de bijlage Budget-HR?

Beide documenten moeten verplicht in de aanvraag worden opgenomen. Terwijl het financiële plan ons de financiële levensvatbaarheid van uw economische activiteit over drie jaar moet aantonen, moet de budgetbijlage ons in staat stellen te begrijpen hoe u de subsidie denkt te gebruiken. Voor welke soorten uitgaven? Voor welk bedrag? Met welke cofinanciering naast de subsidie van Be Circular? (eigen middelen, andere subsidies, krediet enz.)?

Waarom moet mijn budget in evenwicht lijken in het document Bijlagen BudgetRH?

De subsidie van Be Circular wordt zowel beperkt door een plafond per categorie, als door tussenplafonds per uitgaventype. In het budget bij uw kandidatuur dient u aan te tonen:

 • enerzijds dat u voldoende financiële middelen hebt om een cofinanciering vrij te maken als aanvulling op de subsidie Be Circular en zo in staat bent om de nodige uitgaven te doen,
 • en anderzijds dat de subsidie niet dient om u te verrijken (geen buitenkanseffect): de verhouding tussen uitgaven en inkomsten moet dus in evenwicht zijn.

Wat is het verschil tussen het plafond per categorie, het tussenplafond en de subsidiepercentages?

Alle plafondregels worden schematisch voorgesteld op pagina 11 van het Reglement en worden herhaald in de bijlage BudgetRH:

 • Elke categorie van de projectoproep Be Circular heeft een plafond voor de subsidie die wordt toegekend aan het project: 30.000 euro voor ‘Circulaire werven’, 80.000 euro voor ‘Lancering’ en ‘Transitie’ en 200.000 euro voor ‘ScaleUp’. Als de totale kosten van uw project deze plafonds overschrijden, zal het verschil moeten worden gefinancierd met andere financieringsbronnen dan de subsidie van Be Circular (eigen middelen, privéstichtingen, kredieten, andere subsidies, projectinkomsten enz.).
 • Naast deze algemene plafonds is er een subsidiepercentage dat per uitgaventype wordt vastgesteld: Be Circular subsidieert 70% van de uitgaven voor directe kosten en investeringskosten, en 100% van de personeelskosten als deze niet hoger zijn dan 60.000 euro per VTE.
 • Tot slot zijn er tussenplafonds voor elk uitgaventype:  deze plafonds variëren ook per categorie.

Wat is het verschil tussen de directe kosten en de investeringskosten?

Onder ‘investering’ verstaan we de investering in materiële en/of immateriële vaste activa.  De toegestane investeringen zijn ingeschreven als vaste activa op de jaarrekeningen voor rechtspersonen of in de afschrijvingstabel voor natuurlijke personen en ze blijven er ingeschreven voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van de toekenning van de subsidie. De regels over de investeringen die in aanmerking komen, worden uitgebreid toegelicht in de bijlage bij het Reglement ‘Administratieve voorwaarden en verplichtingen’.
De directe kosten zijn alle uitgaven, met uitzondering van de personeelskosten, die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het project. Het kan bijvoorbeeld gaan om onderaannemingskosten die nodig zijn voor de uitvoering van het project, promotie- of communicatiekosten, werkingskosten die rechtstreeks verband houden met het gesubsidieerde project enz.

Wat is het verschil tussen de directe kosten en de indirecte kosten?

De directe kosten zijn alle uitgaven, met uitzondering van de personeelskosten, die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het project. Het kan bijvoorbeeld gaan om onderaannemingskosten die nodig zijn voor de uitvoering van het project, promotie- of communicatiekosten, werkingskosten die rechtstreeks verband houden met het gesubsidieerde project enz.

De indirecte kosten zijn kosten die niet nodig zijn voor de uitvoering van het project en die verband houden met de structurele activiteit van uw onderneming. Met andere woorden: dit zijn de werkingskosten die u zou hebben, ongeacht of het project al dan niet wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld energiekosten) en die niet rechtstreeks verband houden met het project. Deze kosten worden forfaitair berekend ter waarde van 15% van uw personeelskosten die in aanmerking komen en moeten aan het einde van het project niet worden gerechtvaardigd.

Wat is het financieringsniveau van Be Circular 2020 en is cofinanciering door mijn onderneming verplicht?

Cofinanciering is verplicht. Vanwege de COVID-19-crisis kunt u echter uitzonderlijk een financiering tot 70% van uw directe kosten en investeringskosten aanvragen via de subsidie, op voorwaarde dat deze het plafond voor deze uitgaventypes en het totale plafond voor de subsidie van het project niet overschrijden (30.000 euro, 80.000 euro of 200.000 euro naargelang de categorieën). De subsidie voor de personeelskosten blijft beperkt tot 60.000 euro per VTE.

In aanmerking komende kosten:

Wat is het plafond voor de personeelskosten met betrekking tot het zelfstandigenstatuut?

Voor projectdragers met het statuut van zelfstandige in de hoedanigheid van een natuurlijke persoon (ZNP) bedraagt het plafond ook 60.000 euro/VTE/jaar, wat overeenkomt met 300 euro/persoon/dag. Opgelet: dit forfait voor zelfstandigen is niet van toepassing op bedrijfsleiders.

Geldt het plafond voor zelfstandigen ook voor de onderaannemers van het project?

Nee, maar de uitgaven die in het kader van de subsidie worden ingediend, moeten in overeenstemming zijn met de marktprijzen.

Kan ik voor eenzelfde uitgave twee verschillende subsidies krijgen?

Voor eenzelfde uitgave kunt u geen dubbele financiering krijgen, zelfs als:

 • de uitgave het voorwerp is van verschillende facturen,
 • de gecumuleerde overheidssteun dezelfde blijft als zijn bedrag.

Ben ik onderworpen aan de Wet inzake overheidsopdrachten?

U bent onderworpen aan de Wet inzake overheidsopdrachten indien u een rechtspersoon bent met rechtspersoonlijkheid en:

 • uw structuur werd opgericht om te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard zijn,
 • uw activiteit in het vorige boekjaar grotendeels werd gefinancierd door overheidsgeld.

In elk geval moeten de projectuitgaven de marktprijs weerspiegelen, ongeacht of u al dan niet onderworpen bent aan de Wet inzake overheidsopdrachten.

Wat impliceert het feit dat ik onderworpen ben aan de Wet inzake overheidsopdrachten?

Bij het begin van het project zal u worden gevraagd om aan te tonen of u al dan niet onderworpen bent aan de Wet inzake overheidsopdrachten en om een aangifteformulier in te vullen waarin u verklaart of u wel of niet onderworpen bent aan de Wet inzake overheidsopdrachten.
Indien u onderworpen bent aan de Wet inzake overheidsopdrachten, zal u bij de controle van de bewijsstukken worden gevraagd om aan te tonen dat u de opdracht en de opdrachtdocumenten hebt geraadpleegd. Indien u deze bewijzen niet kunt voorleggen, zou de uitgave als niet in aanmerking komend kunnen worden beschouwd.

Ontvankelijkheidsperiode:

Gedurende welke periode komen de kosten in aanmerking?

De uitgaven moeten gedateerd zijn (factuurdatum) binnen de subsidieperiode, met een mogelijke uitzondering indien:

 • ze ten vroegste op de datum van de lancering van de projectoproep (20/02/2020) gedateerd zijn;
 • de projectdrager in zijn aanvraagformulier rechtvaardigt waarom het nodig is het project op te starten vóór de ondertekening van de overeenkomst.

Bijlagen “overheidsfinanciering en staatssteun”:

Is een financiering door Be Circular verenigbaar met andere overheidsfinancieringen?

Ja. Projecten die echter al in het kader van het GPCE worden gefinancierd, projecten die in aanmerking komen voor de projectoproep van Innoviris (een onderzoeks- en ontwikkelingsproject is een project waarvan de voorstudiefase langer dan zes maanden duurt vooraleer het aangeboden product of de aangeboden dienst op de markt wordt gebracht), de projecten ‘begeleiding naar ondernemerschap’ en de projecten rond landbouwproductie komen niet in aanmerking voor de projectoproep van Be Circular wanneer er specifiek voor deze projecten andere financieringslijnen zijn voorzien. Tot slot kunnen dezelfde kosten niet meermaals worden gefinancierd (regel van de dubbele financiering).

Staatssteun, de-minimissteun, wat is dat precies?

Staatssteun is steun die wordt toegekend aan een onderneming (ongeacht haar juridische statuut, van zodra de structuur een economische activiteit uitoefent) door de staat (d.w.z. door de federale staat, de gewesten, gemeenschappen, gemeenten of een andere overheid) via overheidsmiddelen, die een selectief voordeel biedt en gevolgen heeft voor de uitwisselingen tussen de lidstaten en de mededinging.

‘De-minimissteun’ zijn kleine steunbedragen die worden toegekend aan ondernemingen en die niet worden beschouwd als staatssteun. De betrokken EU-landen moeten ze niet vooraf aan de Europese Commissie melden. Het maximumbedrag is 200.000 euro per onderneming over een periode van drie jaar.

Hoe moet ik het tabblad ‘Overheidssteun’ van de tabel ‘BudgetRH’ invullen?

De projectdrager moet in deze tabel de overheidssteun vermelden die hij heeft gevraagd en ontvangen in het lopende jaar (2020) en tijdens de vorige twee jaren (2019 en 2018).