FAQ – Projectoproep 2023


U vindt geen antwoord op uw vraag neem dan contact op met onze “onze helpdesk-support” op het kandidatuurplatform van de projectoproep.


GESCHIKTHEID VAN DE AANVRAGER

Mag ik mij kandidaat stellen voor de projectoproep als ik geen ondernemingsnummer heb?

Neen. Om in aanmerking te komen voor de projectoproep moet u een ondernemingsnummer hebben op de uiterste datum van indiening van de kandidaturen (30 juni 2023, om 12 uur; dit is met name de uiterste datum voor kandidaturen in de categorie Transition en voor kandidaturen voor de tweede ronde wat projecten in de categorieën Starter/Diversification/Scale-up betreft).

Mag ik mij kandidaat stellen voor de projectoproep als zelfstandige in hoofd- of bijberoep?

Ja. Als u een ondernemingsnummer hebt, kunt u zich kandidaat stellen voor de projectoproep als zelfstandige natuurlijke persoon in hoofd- of bijberoep.

Kan ik van statuut /ondernemingsnummer veranderen nadat ik mijn kandidatuur voor BeCircular heb ingediend?

Neen. Het is belangrijk dat het statuut van uw onderneming stabiel is op het ogenblik dat u uw kandidatuur indient. Het is niet mogelijk uw ondernemingsnummer te wijzigen tijdens de projectoproep.

Mag ik mij kandidaat stellen voor de projectoproep als ik een «SMART»-statuut heb of als ik in een activiteitencoöperatie actief ben?

Neen. Een onderneming met een «SMART-statuut» of in een «activiteitencoöperatie» heeft geen ondernemingsnummer. Enkel de structuur waarin u zich bevindt mag een project indienen en kan de subsidie ontvangen.
Om in aanmerking te komen voor de projectoproep moet u een ondernemingsnummer hebben op de uiterste datum van indiening van de kandidaturen (30 juni 2023, om 12 uur; dit is met name de uiterste datum voor kandidaturen in de categorie Transition en voor kandidaturen voor de tweede ronde wat projecten voorgeselecteerd na de eerste ronde in de categorieën Starter/Diversification/Scale-up betreft).

Mag ik mij kandidaat stellen voor de projectoproep als mijn project wordt uitgevoerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maar mijn maatschappelijke zetel buiten het Gewest ligt?

Ja. Op voorwaarde dat uw onderneming een bedrijfszetel heeft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en dat uw project wel degelijk wordt uitgevoerd op het grondgebied van het Gewest. Niet vergeten: uw bedrijfszetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet bij de Kruispuntbank van Ondernemingen als vestigingseenheid ingeschreven zijn op de uiterste datum van indiening van de kandidaturen (30 juni 2023, om 12 uur; dit is met name de uiterste datum voor kandidaturen in de categorie Transition en voor kandidaturen voor de tweede ronde wat projecten voorgeselecteerd na de eerste ronde in de categorieën Starter/Diversification/Scale-up betreft).

Mag ik mij kandidaat stellen voor de projectoproep als mijn onderneming net is opgericht of als ze integendeel al jaren bestaat? Hoe zit het met de grootte van mijn onderneming?

Ja. De voorwaarden verschillen per projectcategorie:
 • Voor een project in de categorie Transition: uw onderneming moet minstens drie jaar bestaan (met minstens twee afgesloten boekjaren). Kmo's die meer dan 10 VTE's tewerkstellen en met een omzet of een totale jaarbalans van meer dan 2 miljoen euro krijgen voorrang in deze categorie.
 • Voor een project in de categorie Starter: uw onderneming bevindt zich nog in de oprichtingsfase of bestaat nog geen jaar op 9 januari 2023, de startdatum van de projectoproep. Niet vergeten: op de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen voor de tweede ronde (30 juni 2023, om 12 uur) moet u over een ondernemingsnummer en een bedrijfszetel in het BHG beschikken. Er zijn geen vereisten inzake de minimale omvang van de onderneming.
 • Voor een project in de categorie Diversification: uw onderneming bestaat al langer dan een jaar op 9 januari 2023, de startdatum van de projectoproep. Er zijn geen vereisten inzake de minimale omvang van de onderneming.
 • Voor een project in de categorie Scale-up: uw onderneming moet minstens drie jaar bestaan (met twee afgesloten boekjaren gepubliceerd op de website van de NBB), moet financieel levensvatbaar zijn (de financiële levensvatbaarheid wordt geanalyseerd op basis van de laatste twee gepubliceerde jaarrekeningen volgens een kruisanalyse van indicatoren in verband met de rentabiliteit, de solvabiliteit en de liquiditeit van de onderneming) en goederen en diensten aanbieden die aan een marktvraag beantwoorden. Er zijn geen vereisten inzake de minimale omvang van de onderneming.

Mag ik mij kandidaat stellen voor de projectoproep als ik al laureaat ben van een vorige editie?

Ja, op voorwaarde dat:
 • het een Diversificationproject betreft, dus een nieuw project dat parallel wordt ontwikkeld en dat duidelijk te onderscheiden is van het voorheen gefinancierde project in het kader van deze projectoproep, of een Scale-upproject,
 • dit project het evenwicht van de onderneming niet ondergraaft,
 • en het oorspronkelijke subsidiedossier helemaal is afgerond (de bewijsstukken zijn ingediend bij de administratie voor de eerste ronde indieningsdatum; 10/03/2023, voor een afsluitcomité voor de tweede ronde indieningsdatum; 30/06/2023).

Mag ik mij kandidaat stellen voor de projectoproep als ik al andere overheidssubsidies heb ontvangen?

Als u in de loop van de voorbije drie jaar al overheidssubsidies hebt ontvangen, moet u nagaan of het om «de-minimissteun» gaat. Indien het bedrag van de gevraagde subsidie in het kader van BeCircular ervoor zorgt dat het bedrag van de «de-minimissteun» hoger is dan 200.000 euro over een periode van drie fiscale jaren, kan de facultatieve subsidie immers niet worden toegekend in het kader van de projectoproep of moet deze eventueel in verhouding worden verminderd.
Om de naleving van dit drempelbedrag na te gaan, moet iedere kandidaat van de projectoproep een verklaring op eer opstellen over de eventuele «de-minimissteun» die hij heeft ontvangen tijdens de betrokken periode.

Als het kandidaatsdossier wordt ingediend door een vzw, moet deze dan opgericht zijn met een authentieke notariële akte of volstaat een onderhandse akte?

Volgens de wettelijke bepalingen betreffende de oprichting van een vzw kunnen de statuten van de vzw opgesteld zijn met een onderhandse akte of een authentieke akte. De akte moet vervolgens worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank op de plaats waar de maatschappelijke zetel van de vzw is gevestigd en worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

GESCHIKTHEID VAN mijn PROJECT

Welke soorten projecten worden ondersteund door BeCircular?

De projectoproep BeCircular is een wedstrijd ter ondersteuning van innovatieve of voorbeeldige projecten die passen in een transitie naar de circulaire economie. De gesteunde projecten moeten dan ook bijdragen tot de vermindering van de ecologische voetafdruk van onze productie- en/of consumptiepatronen door het toepassen van logische principes die kaderen in de circulaire economie. De projectimpact moet kunnen beoordeeld worden aan de hand van een reeks indicatoren en dragen bij tot het bereiken van de doelstellingen bepaald in de milieuplannen van het gewest (Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan, Good Food-strategie, Nationaal Energie- en Klimaatplan, Lucht-, Klimaat- en Energieplan, Waterbeheerplan, Natuurplan, enz.).
De selectiecriteria kunnen nader worden toegelicht in het reglement van de van de projectoproep (pag. 20 en volgende). Voorbeelden van gezochte projecten zijn opgenomen in de bijlagen van dit reglement (pag. 33 e.v.).

In welke categorie moet ik mijn project indienen?

Dat is afhankelijk van het kringloopgehalte van uw activiteiten en hoe voldragen uw project is.
BeCircular bestaat uit 4 verschillende categorieën: Starter, Diversification, Scale-up en Transition. Om te bepalen of uw activiteit al dan niet circulair is, of - meer algemeen - in welke categorie u thuishoort, kunt u gebruik maken van de BeCircular-wizard van het BeCircular Economy-platform.

Mag ik me kandidaat stellen voor de projectoproep als mijn project zich nog in de fase van de haalbaarheidsstudie of van onderzoek en ontwikkeling bevindt?

De projectoproep BeCircular financiert enkel vermarktingsprojecten en geen onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (zij kunnen subsidies ontvangen van het Innovatieagentschap Innoviris.brussels). Een onderzoeks- en ontwikkelingsproject is een project waarvan de voorstudiefase langer dan zes maanden duurt vooraleer het aangeboden product of de aangeboden dienst op de markt wordt gebracht. Om in aanmerking te komen voor BeCircular moet het project op de markt gebracht worden na maximaal zes maanden gesubsidieerde activiteit (Nb / deze regel is echter niet van toepassing op projecten die onder de categorie Transition vallen en niet noodzakelijk commercieel van aard zijn).

Mag ik mijn project dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt uitgevoerd indienen als mijn maatschappelijke zetel zich niet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindt?

Ja, op voorwaarde dat:
 • uw onderneming een bedrijfszetel heeft op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • en uw project wel degelijk wordt uitgevoerd op het grondgebied van het Gewest.
Zowel als uw maatschappelijke zetel in of buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt, moet u over een bedrijfszetel in het BHG beschikken die als vestigingseenheid bij de Kruispuntbank van Ondernemingen is ingeschreven op de uiterste datum van indiening van de kandidaturen (30 juni 2023, om 12 uur); dit is met name de uiterste datum voor kandidaturen in de categorie Transition en voor kandidaturen voor de tweede ronde wat projecten voorgeselecteerd na de eerste ronde in de categorieën Starter/Diversification/Scale-up betreft.

Kan ik me inschrijven voor de projectoproep als mijn onderneming al enkele jaren bestaat?

Ja, u komt in aanmerking voor alle categorieën behalve de categorie Starter:
 • indien u een nieuw economisch project tot stand brengt (categorie Diversification)
 • als u de schaalvergroting van een bestaande economische activiteit ontwikkelt (categorie Scale up)
 • als u met uw bedrijf een economisch overgangsproces doormaakt en een proefproject wilt uitvoeren (categorie Transition).
Gelieve er rekening mee te houden dat in bovenstaande gevallen, het project waarvoor u een subsidie aanvraagt nog niet gestart mag zijn op de datum van de lancering van de projectoproep (09/01/2023).

Mag ik als consultant een project indienen dat de definitie van een nieuw economisch model voor een specifieke stroom of sector begeleidt?

Neen. Het is niet de bedoeling van BeCircular begeleiding te ondersteunen, maar wel de bedrijven zelf bij de opstart van hun projecten of bij hun transitie. Begeleidingsprojecten worden overigens gefinancierd via projectoproepen van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Mag ik me kandidaat stellen voor de projectoproep met een project om burgers op te leiden of te sensibiliseren rond de kringloopeconomie?

Neen. Ter herinnering: de bedoeling van BeCircular is innovatieve en meer circulaire economische activiteiten stimuleren. Hoewel een gewijzigd consumptiegedrag en de sensibilisering van het brede publiek belangrijke elementen zijn, vallen zij niet onder deze projectoproep. Deze elementen kunnen echter worden gesubsidieerd door andere projectoproepen van Leefmilieu Brussel.

Mag ik mij kandidaat stellen voor de projectoproep als mijn project al tijdens een vorige editie werd gefinancierd?

Ja, op voorwaarde dat:
 • het betreft een aanvraag voor de categorie Diversification (d.w.z. een nieuw project dat parallel wordt ontwikkeld en duidelijk verschilt van het eerder in het kader van deze oproep gefinancierde project) of een aanvraag voor de categorie Scale-up (d.w.z. een schaalvergroting van de huidige activiteit) die het evenwicht van de onderneming niet in gevaar brengt,
 • en dat de aanvankelijk ontvangen subsidie is afgesloten (bewijsstukken ingediend bij de administratie vóór 10/03/2023 voor een afsluitcomité vóór 30/06/2023)
Het is ook mogelijk projectdrager te zijn van één project en partner in een ander project.

Mag ik als projectdrager twee verschillende projecten indienen in twee verschillende categorieën van de projectoproep?

We aanvaarden dat eenzelfde projectdrager twee verschillende projecten indient, bijvoorbeeld in de volgende gevallen:
 • een project in de categorie Scale-up en een ander project in de categorie Diversification
 • de projectdrager is partner in verschillende projecten ingediend in de categorieën Starter, Diversification of Scale-up.

Mag ik een samenvatting van één pagina over ons projectidee doorsturen zodat u me feedback kunt geven over mijn project?

Neen. Het nieuwe kandidatuursysteem dat dit jaar voor alle categorieën behalve de categorie Transition in twee rondes verloopt, laat u toe een lichtere kandidatuur in te dienen die focust op de overeenstemming tussen het project en de doelstellingen van de projectoproep (mate van circulariteit van het project, lokale verankering, innovatie). De kandidaten die in de eerste ronde de preselectie halen, zullen van de jury een reeks aanbevelingen krijgen die hun selectiekansen voor de tweede ronde moeten verhogen, en kunnen specifiek begeleid worden om hun project met het oog op de finale kandidatuur te versterken op het vlak van milieu-impact, technische en economische haalbaarheid en financiële levensvatbaarheid (niet vergeten: enkel indien het project na de eerste ronde de preselectie heeft gehaald).
Voor de categorie Transition verloopt het evaluatieproces in één enkele ronde. De kandidaten voor deze categorie zullen kunnen gebruikmaken van een helpdesk.

Ik heb verschillende ideeën voor een project, moet ik ze in verschillende projecten opsplitsen of in één project samenbrengen?

Wij raden u aan om een goed afgelijnd project voor te stellen in plaats van verschillende minder uitgewerkte ideeën. Als uw project meerdere aspecten bevat die elkaar aanvullen, zorg er dan voor dat u ze allemaal aankan. Het dossier wordt in zijn geheel beoordeeld en moet dus volledig worden uitgevoerd.

Voor mijn project is een milieuvergunning of -verklaring nodig: wat moet ik doen?

Vóór het indienen van uw kandidatuurdossier raden we u aan bij een gespecialiseerde private of publieke instantie verifiëren of uw economische activiteit een vergunning of milieuverklaring vereist (bijvoorbeeld de dienst vergunningen van hub.brussels via permit@hub.brussels - behalve als het een verklaring betreft -, van de gemeente of van Leefmilieu Brussel via permit_circ_waste@environnement.brussels).
Afhankelijk van de categorie waarvoor u een aanvraag indient, variëren de nalevingstermijnen enigszins. In alle gevallen moet uw bedrijf zijn milieuvergunning of -verklaring in orde hebben om de subsidie te kunnen ontvangen. Alle details hierover zijn te vinden in het reglement van de projectoproep (pag. 17).
Als uw onderneming een activiteit wenst te ontwikkelen die geheel of gedeeltelijk verband houdt met organisch afval of dierlijke bijproducten en u zich kandidaat wenst te stellen voor BeCircular: alvorens zich kandidaat te stellen (uiterlijk tegen 24.02.2023), moet u contact opnemen met de facilitator "Vergunningen en afval voor de sector van de circulaire economie" permit_circ_waste@environnement.brussels. Verzuim om deze verplichting na te leven, maakt het project niet-ontvankelijk Klik hier voor meer info.

Mag ik de verhoging vragen in verband met stadsproductie indien het betrokken onderdeel van mijn project wordt uitbesteed?

Ja, zie p. 2! van het reglement van de projectoproep: u kan in aanmerking komen voor de verhoging inzake stadsproductie indien uw project het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verrijkt met productieactiviteiten, zelfs als het productieproces wordt uitbesteed.
Niet vergeten: de laureaten van de projectoproep die de verhoogde subsidie voor stadsproductie krijgen, zullen moeten aantonen dat ze de in de kandidatuur beschreven productieactiviteiten wel degelijk hebben verwezenlijkt, met inbegrip van de eventuele tenuitvoerlegging door de bij het project betrokken onderaannemers. Indien deze voorwaarde niet wordt nageleefd, moet de projectdrager het deel van de subsidie terugbetalen dat overeenstemt met deze verhoging.

TERMIJNEN VOOR DE PROJECTOPROEP

Wanneer moet ik mijn kandidatuurdossier indienen?

De datum hangt af van de categorie waarin u uw project wilt indienen.
 • Voor de categorieën Starter en Diversification:
  • Eerste ronde: indiening van een aanvraag via een naar behoren ingevuld specifiek formulier vóór 10 maart 2023 om 12.00 uur. Wij moedigen u echter aan uw kandidatuurdossier vóór het verstrijken van deze termijn in te dienen.
  • Tweede ronde (voor projecten die na de 1e ronde zijn geselecteerd): indiening van een aanvraag via een naar behoren ingevuld specifiek formulier met bijlagen vóór 30 juni 2023 om 12.00 uur. Wij moedigen u echter aan uw kandidatuurdossier vóór het verstrijken van deze termijn in te dienen.
 • Voor de categorie Scale-up: het deelnameproces is identiek aan het hierboven beschreven proces (Starter en Diversification), behalve dat de categorie Scale-up een specifiek formulier heeft en dat de kandidaten die voor de tweede ronde worden geselecteerd, vervolgens worden uitgenodigd om hun project tijdens een juryvergadering te verdedigen in de vorm van een mondelinge verdediging. Tijdens deze bijeenkomst krijgen de aanvragers de gelegenheid hun project te presenteren, gevolgd door een vraag- en antwoordsessie, waarna een principebesluit over de financiering zal worden genomen.
 • Voor de categorie Transition: indiening van een aanvraag via het specifieke formulier, naar behoren ingevuld, en de bijlagen vóór 30 juni 2023 om 12.00 uur. Wij moedigen u echter aan uw kandidatuurdossier vóór het verstrijken van deze termijn in te dienen

Hoe lang duurt het vanaf het moment van inschrijving tot de bekendmaking van de laureaten?

Na de ontvangst van de kandidaatsdossiers wordt elke aanvraag eerst onderzocht op basis van de volledigheid van het dossier en de ontvankelijkheidscriteria. Vervolgens worden de dossiers die in aanmerking komen aan een expertenjury bezorgd die alle projecten zal beoordelen op basis van de ontvankelijkheids- en selectiecriteria. Op basis van de rangschikking van de jury en afhankelijk van het beschikbare budget wordt een preselectie van laureaten aan de bevoegde ministers bezorgd.
De preselectie van mogelijke laureaten doorloopt vervolgens verschillende validatiefasen vóór de officiële beslissing over de toekenning van de subsidie:
 • de projecten worden voorgelegd aan de Inspectie van Financiën, die de financiële gezondheid van de voorgedragen ondernemingen en de financiële geloofwaardigheid van het project nagaat,
 • de projecten worden voorgelegd aan de minister van Begroting, die nagaat of de gevraagde subsidies voor de laureaten van de projectoproep overeenstemmen met het budget van het BHG,
 • de preselectie wordt vervolgens voorgelegd aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Na de goedkeuring door de regering wordt de selectie officieel meegedeeld (in de loop van december 2023).

Wanneer kan ik met mijn project beginnen?

De meeste projecten gaan van start na de ontvangst van de officiële kennisgeving van de beslissing, in het begin van het jaar dat volgt op de kandidatuur.
U hebt echter de mogelijkheid uw project op te starten vanaf de datum van de lancering van de projectoproep (9 januari 2023). U moet in uw kandidatuurformulier de voor uw project gewenste referentiedatums verduidelijken (12, 18 of 24 maanden, afhankelijk van de projectcategorie). Als u wordt geselecteerd, komen uw uitgaven vanaf die datum in aanmerking. Opgelet: als u uw project start vóór de officiële bekendmaking van de resultaten van de projectoproep (die in december 2023 zal plaatsvinden), bent u niet zeker dat u de subsidie zult ontvangen en werkt u dus op eigen risico.

Wanneer ontvang ik de eerste subsidieschijf?

De bekendmaking van de laureaten zal in december 2023 plaatsvinden. Wij nemen daarna contact met u op om een subsidieovereenkomst te ondertekenen. Vervolgens ontvangt u de eerste subsidieschijf.

PARTNERSCHAP

Wie moet welke documenten indienen voor een project waarbij meerdere partners een subsidie vragen?

Een project waarbij er een partnerschap is tussen verschillende actoren, moet een projectcoördinator aanduiden. Die wordt dan de referentieonderneming voor de contacten tussen de administratie en de partners. De coördinator moet slechts één aanvraagformulier voor het project indienen. Op het formulier moeten de andere partners van het project duidelijk worden vermeld en moet in het formulier voor de tweede ronde worden verduidelijkt of zij een subsidie vragen (zie module «Identificatie van de projectverantwoordelijke» van het formulier voor de tweede ronde). Voor het project moet slechts één tabel «Bijlage Budget HR» worden ingediend, maar de tabbladen moeten worden ingevuld voor alle partners (een cijferverslag voor het volledige project, een tabblad «human resources» voor het volledige project, een budgettabblad per partner, een tabel «Overheidssteun» per partner). Partners die een subsidie aanvragen, moeten ook het document «verklaring partner» invullen en ondertekenen. Bovendien moet elke projectdrager (coördinator en partners) de volgende documenten bij de kandidatuur voegen: de statuten, de rekeningen en balans, het laatste activiteitenverslag en de verklaring op erewoord.

Hoe wordt de subsidie administratief beheerd in het geval van een partnerschap?

Bij een partnerschap ontvangt iedere partner een eigen subsidie, ondertekent hij een overeenkomst en moet hij het gebruik van de subsidie na het einde van het project verantwoorden. Iedere partner moet dus een dossier met financiële bewijsstukken indienen. De opvolging/evaluatie van het project wordt daarentegen aangestuurd door de coördinator van het project. Deze moet voor alle partners samen het analyse- en het becijferd verslag indienen aan het einde van het project.

Welke regels zijn bij een partnerschap van toepassing op de partners van het project?

Alle dragers van een project in partnerschap moeten voldoen aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden van de projectoproep om een subsidie aan te vragen (bijvoorbeeld: zij moeten hun bedrijfszetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben). Als een van de partners van een project niet aan deze voorwaarden voldoet, kan hij deelnemen aan het project, maar mag hij geen subsidieaanvraag voor BeCircular indienen. In de module «Identificatie van de projectverantwoordelijke» van het aanvraagformulier kunnen de projectpartners worden geïdentificeerd en kan worden aangegeven of zij een subsidie vragen.

Mag ik mij kandidaat stellen voor de projectoproep met een partnerschap als een van mijn partners niet voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen (bijvoorbeeld: mijn partner heeft geen bedrijfszetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)?

Ja. Partners die niet voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen, mogen echter geen subsidie van de projectoproep vragen. In de module «Identificatie van de projectverantwoordelijke» van het aanvraagformulier voor de tweede ronde kunnen de projectpartners worden geïdentificeerd en kan worden aangegeven of zij een subsidie vragen.

Kan een partner in het geval van een partnerschap een leverancier of onderaannemer in het project zijn?

Wij beschouwen partnerschappen als geschikt wanneer ze relevant en nodig zijn voor de uitvoering van het project. Het kan inderdaad gaan om een leverancier of onderaannemer die een deel van het project uitvoert. U dient uitleg te geven over het partnerschap in de module «Identificatie van de projectverantwoordelijke» van uw aanvraagformulier (tweede ronde). In dat formulier kunt u ook vermelden of de partneronderneming ook een subsidie vraagt voor de uitvoering van de activiteiten die gepland zijn in het kader van het project. Opgelet: partners die een subsidie aanvragen, moeten eveneens de voorwaarden naleven voor het in aanmerking komen van het project.

Welke regels gelden er ten aanzien van de partners m.b.t. een partnerschapsproject voor een subsidie in de categorie Scale-up?

In een partnerschap moeten alle projectdragers de voorwaarden vervullen om in aanmerking te komen voor de projectoproep. Anders kan er geen subsidie worden gevraagd. Wat de specifieke voorwaarden betreft voor deze projecten met gewestelijke impact gelden de volgende regels:
 • De projectcoördinator (= de hoofdindiener) moet de voorwaarden van de categorie vervullen (sinds minstens drie jaar bestaan, twee afgesloten boekjaren op de NBB-website gepubliceerd hebben, de financiële levensvatbaarheid van de onderneming kunnen aantonen en goederen en diensten aanbieden die aan een marktvraag beantwoorden)
 • Projectpartners die in het kader van dit partnerschap een subsidie van meer dan 80.000 euro aanvragen, moeten deze voorwaarden ook vervullen.
 • Projectpartners die in het kader van het partnerschap een subsidie van minder dan 80.000 euro aanvragen, moeten deze voorwaarden niet noodzakelijk vervullen.

Is het subsidieplafond in het geval van een partnerschap van toepassing op het project of op elke afzonderlijke partner?

De subsidie van BeCircular is beperkt per project. Dat plafond verschilt naargelang de categorieën (50.000 euro; 80.000 euro; 200.000 euro). Met andere woorden: bij een partnerschap moet de subsidie worden verdeeld tussen de coördinator en zijn partners, binnen de beperkingen van het plafond. Bovendien moet het budget van iedere partner de tussenplafonds naleven (per type kosten, bijvoorbeeld 65.000 euro per VTE of plafond van de directe kosten).

Mag ik in het geval van een partnerschap een project met internationale partners indienen?

Ja, maar uw partners die niet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn, hebben geen recht op financiering van BeCircular. Iedere partner die een deel van de financiering wenst aan te vragen, moet verplicht gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Zelfs als uw partners niet worden gefinancierd, kunt u uw partnernetwerk wel in uw dossier belichten om uw kandidatuur kracht bij te zetten.

Mag ik in het geval van een partnerschap een partner zijn die wordt gefinancierd in verschillende voor de projectoproep ingediende projecten?

Ja.

Hoe wordt in het geval van een partnerschap de verhoging van 10% berekend die wordt toegekend aan sociale ondernemingen en coöperaties?

Deze verhoging wordt per geval bestudeerd en wordt «toegevoegd» aan de subsidie van de betrokken partner, zelfs als dat betekent dat het plafond per project wordt overschreden. Stel uw budget dus op samen met de verschillende partners en respecteer daarbij het subsidieplafond voor het project: de partner die wordt erkend als «sociale en democratische onderneming», die in aanmerking komt voor de verhoging van 10%, kan zijn verzoek tot verhoging preciseren in de tabel «budget» die op hem van toepassing is.

Hoe wordt in het geval van een partnerschap de verhoging van 30% berekend die wordt toegekend aan stadsproductieprojecten?

Deze verhoging is van toepassing op het project. Met andere woorden, alle partners van een stadsproductieproject hebben recht op een subsidieverhoging van 30%. Stel dus eerst samen met de partners uw globaal budget van het project op en vul dan in de individuele budgetten van elke partner de details van de verhoging van 30% in.

Hoe kunnen in het geval van een partnerschap verhogingen worden gecombineerd (sociale ondernemingen en stadsproductieprojecten)?

In het geval van een partnerschap kunnen beide verhogingen van toepassing zijn, naargelang het geval:
 • de verhoging «Stadsproductie» is van toepassing op projectniveau en dus op alle projectpartners, die elk een subsidieverhoging van 30% kunnen krijgen.
 • de verhoging «sociale en democratische onderneming» is van toepassing op ondernemingsniveau en dus op slechts een van de partners. Deze verhoging van 10% wordt dus enkel aan de subsidie van de betrokken partner toegevoegd.
 • Indien een stedelijk productieproject wordt uitgevoerd door een partnerschap waarvan een van de partners voldoet aan de voorwaarden van een «sociale en democratische onderneming» heeft deze partner recht op een dubbele verhoging en kan hij dus een subsidieverhoging van 40% ontvangen. Deze verhoging wordt aan de subsidie van de betrokken partner toegevoegd.
In elk geval dient u eerst uw budget op te stellen met de partners en het subsidieplafond na te leven. Voeg vervolgens de verhogingen per partner toe (+ 30% of + 40%) en vermeld de verhogingen in de individuele budgettabellen van elke partner.

Hoe deelnemen?

Hoe moet ik mijn dossier van kandidaatstelling indienen?

 • Om u kandidaat te stellen voor de projectoproep dient u een profiel aan te maken op het kandidatuurplatform van de projectoproep www.mycirculareconomy.brussels/ (als u nog niet over alle gegevens beschikt om uw account aan te maken, kunt u de documenten eveneens downloaden op de website van de projectoproep https://www.circulareconomy.brussels/editie-2023/?lang=nl).
 • Hoe deelnemen:
  • Voor de categorieën Starter en Diversification
   • Eerste ronde: Indiening van een aanvraag via een naar behoren ingevuld specifiek formulier vóór 10 maart 2023 om 12.00 uur.
   • Tweede ronde: (voor projecten die na de 1e ronde zijn geselecteerd): Indiening van een aanvraag via een naar behoren ingevuld specifiek formulier met bijlagen vóór 30 juni 2023 om 12.00 uur.
  • Voor de categorie Scale-up: het deelnameproces is identiek aan het hierboven beschreven proces (Starter en Diversification), behalve dat de categorie Scale-up een specifiek formulier heeft en dat de kandidaten die voor de tweede ronde worden geselecteerd, vervolgens worden uitgenodigd om hun project tijdens een juryvergadering te verdedigen in de vorm van een mondelinge verdediging. Tijdens deze bijeenkomst krijgen de aanvragers de gelegenheid hun project te presenteren, gevolgd door een vraag- en antwoordsessie, waarna een principebesluit over de financiering zal worden genomen.
  • Voor de categorie Transition: indiening van een aanvraag via het specifieke formulier, naar behoren ingevuld, en de bijlagen vóór 30 juni 2023 om 12.00 uur.
Het kandidatuurformulier moet rechtstreeks online worden ingevuld via verschillende modules. U kan deze verschillende modules stap voor stap invullen en de gegevens voortdurend verbeteren/wissen/opslaan.
Zodra u alle modules hebt ingevuld, moet u ook alle bijlagen uploaden die bij uw kandidatuur moeten worden gevoegd.
Klik tot slot op de knop «Indienen». U zal automatisch een bevestigingsmail ontvangen. Opgelet, het is niet mogelijk uw kandidatuur in te dienen als u niet alle modules hebt ingevuld.
Ondervindt u moeilijkheden? Aarzel dan niet om gebruik te maken van de technische helpdesk, door te klikken op het blauwe logo dat zichtbaar is op alle pagina's van de modules van het kandidatuurplatform.

Kan ik het aanvraagformulier en de bijlagen downloaden zonder me te registreren op het elektronische platform mycirculareconomy.brussels?

Ja. Alle documenten die nodig zijn om een kandidatuur in te dienen, kunnen ook worden gedownload op de pagina van de projectoproep: https://www.circulareconomy.brussels/editie-2023/?lang=nl

Mag ik mijn aanvraagformulier in het Engels invullen?

Neen. De formulieren moeten worden ingevuld in het Nederlands of het Frans, de twee officiële talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hoe kan ik de gegevens die ik heb ingevoerd bij het aanmaken van mijn account op het elektronische platform mycirculareconomy.brussels wijzigen?

Neem contact op met de technische helpdesk door op het blauwe logo te klikken dat zichtbaar is op alle pagina's van de modules van het kandidatuurplatform.

Waar vind ik de informatie over de «normale activiteiten», het «sociaal oogmerk» enz. die wordt gevraagd in deel 2 van het kandidatuurformulier?

U vindt deze informatie in uw statuten.

Kan ik hulp of begeleiding krijgen bij het invullen van het aanvraagformulier en de bijlagen ervan?

Vanaf 9 januari 2023 kunt u al uw vragen schriftelijk stellen aan de helpdesk «Projecten». De link naar de helpdesk vindt u op het kandidatuurplatform.
Voor de kandidaten die in de eerste ronde de preselectie hebben gehaald, zal na 15 mei 2023 de paasvakantie een vooraf opgenomen sessie ter beschikking worden gesteld om u te helpen uw financieel plan in te vullen.

Mag ik een samenvatting van één pagina over ons projectidee doorsturen zodat u me feedback kunt geven over mijn project?

Neen. Het nieuwe kandidatuursysteem dat dit jaar voor alle categorieën behalve de categorie Transition in twee rondes verloopt, laat u toe een lichtere kandidatuur in te dienen die focust op de overeenstemming tussen het project en de doelstellingen van de projectoproep (mate van circulariteit van het project, lokale verankering, innovatie). De kandidaten die in de eerste ronde de preselectie halen, zullen van de jury een reeks aanbevelingen krijgen die hun selectiekansen voor de tweede ronde moeten verhogen, en kunnen specifiek begeleid worden om hun project met het oog op de finale kandidatuur te versterken op het vlak van milieu-impact, technische en economische haalbaarheid en financiële levensvatbaarheid (niet vergeten: enkel indien het project na de eerste ronde de preselectie heeft gehaald).
Voor de categorie Transition verloopt het evaluatieproces in één enkele ronde. De kandidaten voor deze categorie zullen kunnen gebruikmaken van een helpdesk.

Waar kan ik de kandidatuurdossiers op het platform vinden?

Alleen de categorie Transition is beschikbaar vanaf de lancering van de projectoproep, aangezien hiervoor geen kandidatuur voor de eerste ronde nodig is en het dus mogelijk is een nieuw Transition-project te creëren.
Voor de andere categorieën is een kandidatuur in de eerste ronde vereist. Zodra projectoproep is gelanceerd, is het formulier voor de eerste ronde beschikbaar op het platform en kunt u het vóór de deadline van de eerste ronde (10 maart 2023) indienen om deel te nemen aan de categorie "Starter, Diversification of Scale-up". Als uw aanvraag in de eerste ronde wordt aanvaard, verschijnt in uw Dashboard een blauw pictogram met de naam van uw project:Dit pictogram betekent dat uw project is aanvaard in de tweede ronde (Starter, Diversification of Scale-up) en dat u het nu moet "converteren" naar de categorie waarvoor u een aanvraag wilt indienen. Nadat u op de pictogram hebt geklikt, wordt u verzocht de categorie te kiezen waarvoor u zich wilt aanmelden en krijgt u toegang tot het online-aanvraagformulier.

BUDGET EN FINANCIEEL PLAN

Kan ik een verhoging voor "stedelijke productie" aanvragen als ik in de categorie Transition deelneem?

Neen. Het is niet mogelijk de verhoging van 30% voor stedelijke productie aan te vragen in de categorie Transition.

Wat is het verschil tussen het financieel plan en de bijlage Budget-HR?

Beide documenten moeten in de aanvraag (2de ronde) worden opgenomen. Terwijl het financieel plan ons de financiële levensvatbaarheid van uw economische activiteit over drie jaar moet aantonen, moet de budgetbijlage ons in staat stellen te begrijpen hoe u de subsidie denkt te gebruiken. Voor welke soorten uitgaven? Voor welk bedrag?

Moet ik het model van financieel plan gebruiken dat op het platform staat?

Ja, u bent verplicht dit model van financieel plan te gebruiken. Het moet voor minimum drie volledige jaren worden ingevuld, te rekenen vanaf de begindatum van het project.

Hoe vul ik het budgettabblad van de bijlage «Budget-HR» in?

De bijlage over het budget moet ervoor zorgen dat wij begrijpen hoe u de subsidie zult gebruiken binnen de betreffende periode (12, 18 of 24 maanden, naargelang de categorie):
 • De kolom «Uitgaven waarvoor een subsidie wordt aangevraagd»: bevat de uitgaven waarvoor u een subsidie aanvraagt.
 • De kolom «Totale subsidieerbare uitgaven»: deze kolom bevat alle uitgaven waarvoor een subsidie wordt aangevraagd met toepassing van de subsidiepercentages (70% voor directe kosten en investeringen, met uitzondering van de categorie Scale-up: 50%; 100% voor personeelskosten tot een maximum van 65.000 euro per VTE). Het totaal van deze kosten per uitgaventype is beperkt tot de tussenplafonds en uiteindelijk tot het totale plafond per categorie.
 • Indien u denkt recht te hebben op de verhoging «stadsproductie» of «sociale en democratische onderneming» dient u ook de uitgaven te vermelden die door deze verhoging worden gedekt in de daartoe voorziene tabellen.
Voor een partnerschap: de subsidie van BeCircular is beperkt per project. Dat plafond verschilt naargelang de categorieën (50.000 euro; 80.000 euro; 200.000 euro). Met andere woorden: bij een partnerschap moet de subsidie worden verdeeld tussen de coördinator en zijn partners, binnen de beperkingen van het plafond. Bovendien moet het budget van iedere partner de tussenplafonds naleven (per type kosten, bijvoorbeeld 65.000 euro per VTE of plafond van de directe kosten). Stel uw budget eerst op met de partners en respecteer daarbij het plafond van de subsidie voor het project. Specifieer vervolgens de verdeling van dit budget tussen de verschillende partners en vul tot slot eventuele verzoeken tot verhoging in.

Moet de aangevraagde subsidie in het kader van de projectoproep BeCircular in het financieel plan zijn opgenomen?

Ja. U moet de aangevraagde subsidie in het financieel plan vermelden in punt 4 van het tabblad «Basisgegevens» in de categorie «Andere bedrijfsopbrengsten». Aangezien de subsidie in verschillende schijven wordt uitbetaald, moet u in uw financieel plan een eerste subsidieschijf van 70% vermelden voor december 2022 en het resterende subsidiedeel vermelden, drie maanden na de voltooiing van het project.

Wat is het verschil tussen het “plafond per categorie”, het “tussenplafond” en de “subsidiepercentages”?

Alle plafondregels worden schematisch voorgesteld op pagina 27 van het reglement en worden herhaald in de bijlage BudgetRH:
 • Elke categorie van de projectoproep BeCircular heeft een plafond voor de subsidie die wordt toegekend aan het project: € 50.000 voor de categorie Transition, € 80.000 voor de categorieën Starter en Diversification en € 200.000 voor de categorie Scale-up. Als de totale kosten van uw project deze plafonds overschrijden, zal het verschil moeten worden gefinancierd met andere financieringsbronnen dan de subsidie van BeCircular (eigen middelen, privéstichtingen, kredieten, andere subsidies, projectinkomsten enz.).
 • Naast deze algemene plafonds is er een subsidiepercentage dat per uitgaventype wordt vastgesteld: BeCircular subsidieert
  • 70% van de uitgaven voor directe kosten en investeringskosten (alle categorieën behalve Scale-up),
  • 50% van de uitgaven voor directe kosten en investeringskosten (de categorie Scale-up),
  • 100% van de personeelskosten als deze niet hoger zijn dan 65.000 euro per VTE per jaar.
 • Tot slot zijn er tussenplafonds voor elk uitgaventype: deze plafonds variëren ook per categorie.

Wat is het verschil tussen de “directe kosten” en de “investeringskosten”?

Onder «investering» verstaan we de investering in materiële en/of immateriële vaste activa. De toegestane investeringen zijn ingeschreven als vaste activa op de jaarrekeningen voor rechtspersonen of in de afschrijvingstabel voor natuurlijke personen en ze blijven er ingeschreven voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van de toekenning van de subsidie. De regels over de investeringen die in aanmerking komen, worden uitgebreid toegelicht in de bijlage «Administratieve voorwaarden en verplichtingen» bij het reglement.De directe kosten zijn alle uitgaven, met uitzondering van de personeelskosten, die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het project. Het kan bijvoorbeeld gaan om kosten voor onderaanneming voor activiteiten die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het project, promotie- of communicatiekosten, werkingskosten die rechtstreeks verband houden met het gesubsidieerde project, enz.

Wat is het verschil tussen de “directe kosten” en de “indirecte kosten”?

De directe kosten zijn alle uitgaven, met uitzondering van de personeelskosten, die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het project. Het kan bijvoorbeeld gaan om kosten voor onderaanneming voor activiteiten die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het project, promotie- of communicatiekosten, werkingskosten die rechtstreeks verband houden met het gesubsidieerde project, enz.
De indirecte kosten zijn kosten die niet nodig zijn voor de uitvoering van het project en die verband houden met de structurele activiteit van uw onderneming. Met andere woorden: dit zijn de werkingskosten die u zou hebben, ongeacht of het project al dan niet wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld energiekosten) en die niet rechtstreeks verband houden met het project. Deze kosten worden forfaitair berekend ter waarde van 15% van uw personeelskosten die in aanmerking komen en moeten aan het einde van het project niet worden gerechtvaardigd.

Wat is het financieringsniveau van BeCircular 2022 en is cofinanciering door mijn onderneming verplicht?

Cofinanciering is verplicht. Deze cofinanciering hangt af van de categorie waarvoor u kandideert. U kan via de subsidie om een financiering verzoeken tot:
 • 70% van uw directe kosten en investeringskosten, voor alle categorieën behalve de categorie Scale-up;
 • 50% van uw directe kosten en investeringskosten, voor de categorie Scale-up.
Niet vergeten: deze subsidiepercentages zijn niet de enige geldende drempels; voor deze uitgaventypes gelden bovendien specifieke drempelbedragen (zie pagina 26 van het reglement); daarnaast geldt het globale drempelbedrag voor de subsidie van het project (50.000 euro, 80.000 euro of 200.000 euro naargelang de categorieën). De subsidie voor de personeelskosten blijft beperkt tot 65.000 euro per VTE per jaar.

SUBSIDIE EN IN AANMERKING KOMENDE KOSTEN

Welke uitgaven mag ik indienen als personeelskosten?

De subsidie wordt toegekend voor aangeworven of aan het project toegewezen personeel, vermeld op de loonlijst van de onderneming, naar rato van de aan het project bestede werktijd: de subsidie kan het brutoloon en de patronale bijdragen dekken (overeenkomstig de loonfiches/jaarlijkse afrekeningen van de werknemers en die overeenstemmen met het bedrag dat elke werkgever wettelijk gezien dient te betalen voor elk van zijn werknemers). De bijdragen omvatten dus niet de extralegale voordelen zoals gsm-kosten, maaltijdcheques, bijkomende verzekeringen, enz.
Als de projectindiener een onderneming is (vzw, bv of andere): de personeelskosten voor zaakvoerders of leidinggevenden van deze structuren, die vaak een zelfstandigenstatuut hebben, kunnen worden ingediend in het kader van de subsidie. Zij worden gelijkgesteld met personeelsleden (en vallen in de begrotingstabel onder het veld «Ingezette VTE's»):
 • als de zaakvoerders worden bezoldigd in overeenstemming met de statuten van de vennootschap,
 • of als de algemene vergadering van de onderneming beslist om de zaakvoerders te bezoldigen;
 • of als er een «opdrachtovereenkomst» bestaat tussen de onderneming en de zaakvoerder, die voorziet in de bezoldiging van de zaakvoerder in het kader van bepaalde taken of opdrachten.
Als de initiatiefnemer van het project een zelfstandige in de hoedanigheid van een natuurlijke persoon is (en geen bedrijf), met een persoonlijk ondernemingsnummer, bedraagt het plafond eveneens € 65.000/VTE/per jaar, wat overeenkomt met € 325/dag/persoon. In de begrotingstabel moeten de in dit scenario gevraagde personeelskosten worden ingevuld in het veld «Ingezette VTE's».

Wat is het plafond voor de personeelskosten met betrekking tot het zelfstandigenstatuut?

Als de initiatiefnemer van het project een zelfstandige in de hoedanigheid van een natuurlijke persoon is (en geen bedrijf), met een persoonlijk ondernemingsnummer, bedraagt het plafond € 65.000/VTE/per jaar, wat overeenkomt met € 325/dag/persoon. In de begrotingstabel moeten de in dit scenario gevraagde personeelskosten worden ingevuld in het veld «Ingezette VTE's».
Als de projectindiener een onderneming is (vzw, bv of andere): de personeelskosten voor zaakvoerders of leidinggevenden van deze structuren, die vaak een zelfstandigenstatuut hebben, kunnen worden ingediend in het kader van de subsidie. Zij worden gelijkgesteld met personeelsleden (en vallen in de begrotingstabel onder het veld «Ingezette VTE's»):
 • als de zaakvoerders worden bezoldigd in overeenstemming met de statuten van de vennootschap,
 • of als de algemene vergadering van de onderneming beslist om de zaakvoerders te bezoldigen;
 • of als er een «opdrachtovereenkomst» bestaat tussen de onderneming en de zaakvoerder, die voorziet in de bezoldiging van de zaakvoerder in het kader van bepaalde taken of opdrachten.
Voor deze zaakvoerders of leidinggevenden bedraagt het plafond eveneens € 65.000/VTE/jaar.

Geldt het plafond voor zelfstandigen ook voor de onderaannemers van het project?

Neen, maar de uitgaven die in het kader van de subsidie worden ingediend, moeten in overeenstemming zijn met de marktprijzen.

Kan ik voor eenzelfde uitgave twee verschillende subsidies krijgen?

Voor eenzelfde uitgave kunt u geen dubbele overheidsfinanciering krijgen, zelfs als:
 • deze uitgave het voorwerp is van verschillende facturen,
 • de gecumuleerde overheidssteun het bedrag niet overschrijdt.

Geldt de wetgeving inzake overheidsopdrachten voor mij?

De wetgeving inzake overheidsopdrachten geldt indien u een rechtspersoon bent (dus met rechtspersoonlijkheid) en:
 • uw structuur werd opgericht om te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard zijn,
 • uw activiteit in het vorige boekjaar grotendeels werd gefinancierd door overheidsgeld.
In elk geval moeten de projectuitgaven de marktprijs weerspiegelen, om het even of de wetgeving inzake overheidsopdrachten voor u geldt.

Indien de wetgeving inzake overheidsopdrachten voor u geldt, kunnen bewijzen van de marktbevraging en de opdrachtdocumenten worden gevraagd op het ogenblik dat uw verantwoordingsstukken worden gecontroleerd. Zonder deze bewijzen zou kunnen worden beschouwd dat het bedrag van de verantwoorde uitgave toch niet in aanmerking komt.

Mocht ik laureaat zijn, is mijn BeCircular-subsidie dan belastbaar?

Ja. Overeenkomstig het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) zijn in principe alle subsidies belastbaar en slechts uitzonderlijk vrijgesteld: alle subsidies zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting, behalve de subsidies die ervan vrijgesteld zijn. Ze zijn belastbaar naarmate ze bij de inkomsten geboekt worden.
Drie soorten gewestelijke subsidies zijn vrijgesteld (art. 193bis en 193ter WIB 92): de premies voor werkhervatting en beroepsdoorstroming, de subsidies in kapitaal en intresten toegewezen in het kader van de wetgeving op de economische expansie en de subsidies in kapitaal en intresten voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling.
De subsidies die de ondernemingen ontvangen in het kader van BeCircular vallen niet onder die uitzonderingen en maken dus deel uit van de belastbare basis van de onderneming voor de belastbare periode waarin deze steun toegekend werd.

Zijn tweedehands investeringen een in aanmerking komende uitgave?

Tweedehands investeringen komen in aanmerking op voorwaarde dat zij worden verkocht door een beroepsbeoefenaar wiens activiteit betrekking heeft op dit soort materiaal of meubilair (verkoop of fabricage) en dat zij gedekt zijn door een garantie van ten minste 6 maanden.

Gedurende welke periode komen de kosten in aanmerking?

De uitgaven moeten gedateerd zijn (factuurdatum) binnen de subsidieperiode. U moet in uw kandidatuurformulier de voor uw project gewenste referentiedatums verduidelijken (12, 18 of 24 maanden, al naargelang de projectcategorie), die in uw overeenkomst worden opgenomen als uw project tot de laureaten behoort.
Opgelet: de gewenste begindatum mag de startdatum van de projectoproep (9 januari 2023) niet voorafgaan; als uw project start vóór de ondertekening van de overeenkomst, is het niet zeker dat u de subsidie zult ontvangen en draagt u het risico.

STAATSSTEUN

Is financiering door BeCircular verenigbaar met andere overheidsfinancieringen?

Ja. Sommige projecten zijn echter uitgesloten omdat er voor die projecten in andere specifieke financieringslijnen is voorzien:
 • projecten die al in het kader van het GPCE worden gefinancierd,
 • projecten die in aanmerking komen voor de projectoproep van Innoviris (een onderzoeks- en ontwikkelingsproject is een project waarvan de voorstudiefase langer dan zes maanden duurt vooraleer het aangeboden product of de aangeboden dienst op de markt wordt gebracht),
 • projecten voor begeleiding in ondernemerschap of voor begeleiding in de transitie naar de circulaire economie, alsook projecten met als enig doel de incubatie of huisvesting van projecten in de circulaire economie,
 • projecten rond landbouwproductie,
 • projecten die voldoen aan de voorwaarden van de projectoproep « Local and Together », gericht op verenigingen van handelaars, van Brussel Economie en Werkgelegenheid,
 • coöperatieve supermarktprojecten.
Opgelet: dezelfde kosten kunnen niet meermaals worden gefinancierd (regel van de dubbele financiering).

Overheidssteun, de-minimissteun, wat is dat precies?

Staatssteun is steun die wordt toegekend aan een onderneming (ongeacht haar juridische statuut, zodra de structuur een economische activiteit uitoefent) door de staat (d.w.z. door de federale staat, de gewesten, gemeenschappen, gemeenten of een andere overheid) via overheidsmiddelen, die een selectief voordeel biedt en gevolgen heeft voor de uitwisselingen tussen de lidstaten en de mededinging.
«De-minimissteun» zijn kleine steunbedragen die worden toegekend aan ondernemingen en die niet worden beschouwd als staatssteun. De betrokken EU-landen moeten ze niet vooraf aan de Europese Commissie melden. Het maximumbedrag is 200.000 euro per onderneming over een periode van drie jaar.

Hoe moet ik het tabblad «Overheidssteun» van de tabel «Budget-HR» invullen?

De projectdrager moet in deze tabel de overheidssteun vermelden die hij heeft gevraagd en ontvangen in het lopende jaar (2023) en tijdens de vorige twee jaren (2022 en 2021). Voor elke ontvangen steun moet u in de tabel vermelden welke overheidsinstantie de steun heeft toegekend, welke regelgeving op de ontvangen steun van toepassing is (bijv. de minimis, enz.) en wat de aard van de steun is.