Rechtstreekse economische steun

GPCE : Financieringsmaatregelen

16/09/2018 | GPCE : Financieringsmaatregelen |

Financiële instrumenten ter ondersteuning of stimulering van het ondernemerschap in de circulaire economie zijn onderverdeeld in drie categorieën: premies of subsidies zonder uitzicht op terugbetaling, financieringen in kapitaal of leningen en een fiscaliteit die bepaalde werkings- of productiewijzen stimuleert of ontmoedigt.

In deze context zal het Gewest tegen 2019 een geheel van samenhangende maatregelen hebben ingevoerd om de ondernemingen die werkzaam  zijn in de circulaire economie, alsook klassieke ondernemingen die een circulaire logica willen opnemen in hun model, te financieren en dit via een aanpassing van de bestaande gewestelijke steunmaatregelen voor de ondernemingen. Het Gewest zal worden erkend voor zijn regelingen en zal door zijn aantrekkelijke en ondersteunende omgeving ondernemingen aantrekken die een pioniersrol spelen op het vlak van de circulaire economie.
(uittreksel uit het GPCE, maart 2016)

Van de financiële instrumenten voor de circulaire economie werd eerst voorrang verleend aan projectoproepen. We vermelden onder meer:

In 2016 en 2017 werden 281 financieringsaanvragen ontvangen en behandeld in het kader van de 7 maatregelen van het GPCE. Deze projecten gaan over verschillende thema’s, zoals voedsel, bouw, innovatie en nieuwe modellen voor een circulaire economie.

Van deze aanvragen werden er in totaal 139 projecten geselecteerd en financieel gesteund voor een totale financiële ondersteuning van 8,3 miljoen euro.

Het GPCE voorziet ook in andere financiële instrumenten, zoals:

Bron : Tussentijds activiteitenrapport GPCE 2016-2017