Interview – Innovatie als ondersteuning voor de transitie met dank aan het Gewestelijk Innovatieplan

28/10/2021 | Interview – Innovatie als ondersteuning voor de transitie met dank aan het Gewestelijk Innovatieplan |

Innoviris, de Brusselse openbare instelling die onderzoek en innovatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteunt, begeleidt en financiert, heeft zonet haar Gewestelijk Innovatieplan (GIP) gepubliceerd. Nu we ons geconfronteerd zien met uitdagingen op het vlak van klimaat, mobiliteit, gezondheid en economie vormt het plan de roadmap van Innoviris voor de komende 7 jaar. Het bepaalt hoe innovatie de gewestelijke transitie zal ondersteunen. Wij ontmoetten Marie-Carmen Bex, adjunct-directrice-generaal van Innoviris, die ons het GIP en zijn ambities voor het gewest voorstelde.  

Tot wie richt het Gewestelijk Innovatieplan zich?

Het Gewestelijk Innovatieplan richt zich op tal van actoren: de actoren die actief zijn in onderzoek zoals universiteiten of hogescholen, ondernemingen van alle groottes, de non-profitsector, openbare instanties en administraties en soms zelfs burgers die betrokken zijn bij sommige van onze projecten.

Het GIP, die onze slimme specialisatiestrategie in de praktijk brengt, heeft via een reeks instrumenten een impact op al die actoren en dat voor alle vormen van innovatie. Het plan draait zowel rond technologische innovatie als rond sociale innovatie, de gezondheidszorg of het beheer van hulpbronnen.

Wat verstaat u onder ‘slimme specialisatiestrategie’?

Een slimme specialisatiestrategie is een aanpak waarbij een regio haar troeven en haar potentieel voor de economische ontwikkeling in kaart brengt en op basis daarvan een strategie uitwerkt. Zo’n strategie is nodig om toegang te krijgen tot Europese fondsen zoals het EFRO-fonds, en tot regionale fondsen. Kunnen zeggen dat wij prioriteiten hebben vastgelegd en acties hebben ondernomen die zullen worden uitgevoerd, schept geloofwaardigheid.

Wat zijn de voornaamste maatregelen van het GIP?

Het plan is opgesteld op basis van de maatschappelijke uitdagingen in het Gewest, maar ook op basis van het Brussels innovatiepotentieel, om er zoveel mogelijk actoren bij te kunnen betrekken.

De kruisverwijzing van deze uitdagingen met ons innovatiepotentieel heeft het mogelijk gemaakt 6 strategische innovatiegebieden (SIA’s) te identificeren waarin de regio heeft besloten te investeren:

  1. Klimaat en energie: klimaatrobuuste gebouwen en infrastructuur
  2. Optimaal gebruik van hulpbronnen en circulaire economie
  3. Efficiënte en duurzame stadsstromen voor een inclusief beheer van de stedelijke ruimte
  4. Gepersonaliseerde en geïntegreerde gezondheid en zorg
  5. Sociale innovatie, publieke innovatie en sociale inclusie
  6. Geavanceerde digitale technologieën en diensten

Om het GIP in die domeinen uit te voeren, zijn bovendien concrete acties bepaald, die georganiseerd zijn volgens verschillende hoofdassen:

Hier gaat het om het stimuleren van acties die concreet aan de slag gaan met de domeinen van strategische innovatie, met name via projectoproepen. Momenteel lopen er bijvoorbeeld verschillende projectoproepen in die richting: een over koolstofneutrale energie, een andere over sociale innovatie en een derde over experimentele platformen voor tests in de gezondheidszorg.

Brussel is geen eiland. We willen uitstraling hebben in de internationale en Europese context. We gaan dus partnerschappen aan met andere entiteiten in België, en met andere landen op Europees niveau.

Het GIP zal alle voorwaarden creëren opdat onze actoren en onze onderzoekers zich voor de Horizon Europe-programma’s of de digitale programma’s op Europees niveau kunnen voorstellen als interessante en bekwame partners om op die oproepen te kunnen reageren.

Deze as draait rond onderzoek en de manier waarop we onze methodologieën kunnen verbeteren, ze participatiever kunnen maken en er ethische aspecten in opnemen.

Een van de missies van Innoviris bestaat erin burgers bewust te maken van de bijdrage die wetenschap en onderzoek leveren aan de samenleving en het aanmoedigen van wetenschappelijke loopbanen bij jongeren, met de nadruk op inclusie en diversiteit.

Op welke manier kunnen onderzoek en innovatie vormgeven aan het Brussels Gewest van morgen? 

Innoviris wil met het GIP een bijdrage leveren aan de Brusselse transitie via de innovatie, door onderzoek te ondersteunen en tegelijk mee te werken aan die economische, sociale en ecologische transitie. Onderzoek en innovatie gaan een cruciale rol spelen in de transitie door oplossingen aan te leveren voor uitdagingen die zich in het gewest aandienen in een hele reeks van sectoren.

Om zoveel mogelijk synergieën te kunnen creëren en volop aan te sluiten bij de Gewestelijke Strategie voor Economische Transitie (GSET) is het GIP uitgewerkt rekening houdend met de andere gewestelijke plannen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kiest voor een benadering die consistent is met de GSET. Zo kunnen we de acties die we met hub.brussels en finance&invest.brussels voeren, afstemmen om een hele waardeketen te creëren en om de verschillende actoren te begeleiden bij elk van de stappen in hun ontwikkeling en hun innovatietraject uit te werken.

Welke plaats is er weggelegd voor het digitale in het GIP? Gaan we naar een 100% gedigitaliseerde samenleving?

Wij leven in een maatschappij waarin de digitalisering reeds sterk aanwezig is en steeds meer zal toenemen.

Het digitale is een troef van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Tal van economische actoren werken in dat domein of maken dagelijks gebruik van technologie in hun activiteit.

Op het vlak van onderzoek en innovatie wordt momenteel veel werk gestoken in de ontwikkeling van het digitale en dat in alle sectoren van de samenleving. Het spreekt voor zich dat we die digitalisering moeten ondersteunen maar we moeten ook zorgen voor een omkadering voor het gebruik van die technologieën en kijken hoe ze ten dienste kunnen staan van het algemeen belang en van het gemeenschappelijk goed.

Voor meer informatie over het Gewestelijk Innovatieplan: https://innoviris.brussels/nl/gewestelijk-innovatieplan

Lopende projectoproepen: