Bouwsector

DE CIRCULAIRE ECONOMIE IN DE BRUSSELSE BOUWSECTOR : STAND VAN ZAKEN, UITDAGINGEN EN TOEKOMSTMODEL

26/10/2017 | Leefmilieu Brussel |

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkte het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (2016-2020) uit om de milieugebonden uitdagingen te transformeren in economische opportuniteiten, de economie in Brussel te herlokaliseren en het welzijn van de bewoners te verhogen, met name via tewerkstelling. Dit ambitieuze programma wil het huidige, zogenaamde “lineaire” economische model (delven, produceren, consumeren, weggooien) transformeren in een zogenaamd “circulair” model waarin het begrip “afval niet meer bestaat.

De Brusselse bouwsector verbruikt enorm veel grondstoffen en produceert veel afval. Aangezien hij ook veel banen schept, lijkt de sector dus het ideale vertrekpunt te zijn om een dergelijke modeltransitie in gang te zetten.

De ULB voerde een studie met een tweeledig doel uit. Enerzijds was het de bedoeling de circulaire economie in de Brusselse bouwsector te definiëren en te illustreren met concrete cases en anderzijds wilde men, na de werkzaamheden met de betrokken partijen, komen tot een omschrijving van een gemeenschappelijke visie op de Brusselse circulaire economie voor de bouwsector.

Het eerste onderdeel van deze studie definieert de principes van een circulaire economie en toont hoe die in de bouwsector kunnen worden toegepast. Die basisbegrippen worden vervolgens aangevuld met een analyse van de inkomende en uitgaande stromen van bouwmaterialen in het Gewest om zo het economische potentieel van hun hercircularisering in te schatten. Op basis van die resultaten wordt een model voor circulaire economie voor de bouwsector ontwikkeld en concreet vorm gegeven in negen etappes, geïllustreerd met reële voorbeelden op lokale en internationale schaal. Ook de gevolgen voor het gebouwenpark en zijn actoren worden er belicht.

Het tweede deel van deze studie heeft betrekking op de werkzaamheden die met de betrokken partijen uit de bouwsector werden aangevat voor de omschrijving van een duidelijke en gedeelde visie op wat de circulaire economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is en op de gewestelijke doelstellingen die moeten worden verwezenlijkt. De talrijke acties die tijdens deze verrijkende uitwisselingen werden voorgesteld, worden er toegelicht.

Lees het rapport van de studie   via deze link.