circlemade.brussels: bevordering van de overgang naar nieuwe ketens van circulaire economie in Brussel

06/06/2018 | circlemade.brussels: bevordering van de overgang naar nieuwe ketens van circulaire economie in Brussel |

Op 24 mei lanceerde greentech.brussels de nieuwe cluster circlemade.brussels. Een cluster die volledig is gewijd aan circulaire economie, die actoren uit alle sectoren samenbrengt, een grote primeur …
Het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE) zet de overgang van de Brusselse economie voort die in 2016 werd gestart. Na het creëren van een verenigende stroom rond de circulaire economie, stimuleert het GPCE de samenwerking van economische actoren in nieuwe multisectorale ketens.

Een platform voor dialoog, uitwisseling van ervaringen, opleiding en ontwikkeling van projecten zal op 24 mei worden gelanceerd: circlemade.brussels. Dit wordt gedragen door hub.brussels, het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven, dit is een cluster die de actoren van de circulaire economie die elkaar niet of niet goed kennen verenigt. Het zal het mogelijk maken om bruggen te slaan, en vervolgens daartussen verbanden te leggen en dit zowel tussen de bedrijven die een concreet aanbod hebben in de circulaire economie als met de ondersteunende organisaties.

Eerder circulair dan lineair

De echte innovatie van de circulaire economie bestaat erin rekening te houden met het hele systeem en niet met elk afzonderlijk onderdeel van een waardeketen.  Bedrijven werken op deze manier samen om cyclische waardeketens te creëren – waarbij bijvoorbeeld het afval van het ene bedrijf de middelen van het andere zijn – in plaats van lineaire, zoals in de klassieke economie. Met andere woorden, in plaats van in elk stadium van de waardeketen afval te produceren, creëert de circulaire economie waarde door bedrijven samen te brengen om samen aan concrete projecten te werken.

Vertrouwen creëren

Maar daarvoor “is het essentieel om vertrouwen te creëren”, zegt Anthony Naralingom, coördinator van de cluster circlemade.brussels: “we streven ernaar drie werelden samen te brengen die elk hun eigen taal, verschillende belangen en een specifieke houding hebben ten opzichte van innovatie”. In feite zullen de institutionele, academische en economische werelden zich in een ruimte voor uitwisseling bevinden, namelijk de cluster circlemade.brussels. Ze zullen een gemeenschap vormen die de ambitie heeft om de ontwikkeling van multiactorenprojecten te stimuleren.
Maar hiervoor moeten ze elkaar eerst beter leren kennen. Deze behoefte aan vertrouwen tussen de actoren van de circulaire economie werd als een essentiële voorwaarde voor samenwerking geïdentificeerd, op basis van de ervaring die reeds met succes werd opgedaan door greentech.brussels met de keten van elektrisch en elektronisch afval (AEEA). “Het menselijk aspect mag niet worden geminimaliseerd door zich te haasten naar concrete projecten”, benadrukt A. Naralingom. Zo is de eerste stap het netwerken, met name tijdens ‘pitching’-ontmoetingen. Maar niet in de gebruikelijke zin: “het gaat hier niet om ‘contacten leggen’, maar om elkaar te ontmoeten om te leren wat iedereen doet, met elkaar te praten en van elkaar te leren kennen”, aldus A. Naralingom.

Het programma voor 2018 omvat ook sessies voor competentieverwerving tijdens specifieke workshops over nieuwe bedrijfsmodellen, technologieën en trends op het gebied van gedragsverandering. Ten slotte zullen werkgroepen de leden in staat stellen nieuwe markten te ontwikkelen door samen instrumenten te ontwikkelen op het gebied van handel, aanbod voor grootgebruikers en economisch toezicht. Volgens A. Naralingom “streven al deze activiteiten naar het creëren van een gunstig klimaat voor samenwerking bij projecten die afkomstig zijn van leden van de gemeenschap”.

Oprichting van nieuwe ketens

De vier instellingen die het GPCE coördineren (Hub.brussels, Leefmilieu Brussel, Innoviris en Net Brussel), partners binnen de cluster, brengen hun vaardigheden en expertise in om de ontwikkeling van projecten in de circulaire economie te bevorderen.

Dit ecosysteem zal dus zijn ondersteunende rol ten volle kunnen spelen in alle fasen van de creatie van nieuwe ketens in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: ideeën uitwerken in dezelfde taal, de prioriteiten van de partners in de loop van de tijd vastleggen, de activiteiten en rollen van elk van hen verdelen en ten slotte projecten uitvoeren, lanceren en opvolgen.

De toetreding tot de cluster is gratis “maar voorbehouden aan Brusselse ondernemingen die blijk geven van een aanbod in circulaire economie en die een ecosysteem wensen te integreren om te groeien in de principes van de circulaire economie”, besluit A. Naralingom.

Presentaties van de sprekers